КСБ

КСБ обсъди с ДПС ключовите приоритети пред строителния отрасъл

Традиционно преди избори за Народно събрание (НС) и Европейски парламент (ЕП) Камарата на строителите в България провежда срещи с политическите партии и коалиции, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в следващите НС и ЕП. На срещите браншът заявява ключовите си приоритети и поставя актуалните проблеми, пред които са изправени строителните фирми и за които настоява да бъдат намерени решения и очаква подкрепа от държавата. Първата среща, която се проведе, бе между КСБ и Движението за права и свободи, и бе по инициатива на ДПС. Тя се състоя в централния офис на Камарата. С оглед на предизборната обстановка и за осигуряване на равнопоставеност и обективност вестник „Строител“ ще отразява всички срещи на КСБ с политически партии и коалиции в еднакъв обем, формат и място.


Емил Христов

Ренета Николова

Ключовите приоритети пред строителния отрасъл и проблемите, с които се сблъскват строителните фирми, обсъдиха на среща представители на ръководствата на Камарата на строителите в България (КСБ) и Движението за права и свободи (ДПС). Срещата се проведе по инициатива на ДПС.

Движението за права и свободи бе представено от зам.-председателя Искра Михайлова, която е и зам.-председател на Групата „Обнови Европа“ в ЕП.

От страна на КСБ участваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, Любомир Пейновски, председател на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (ЕЦИХ) и председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ, Димитър Копаров, директор дирекция „Организационна политика, международна дейност и управление на проекти“, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

8 ключови приоритета представи в началото на срещата председателят на УС на Камарата инж. Илиян Терзиев,

като на първо място постави индексацията, последвана от необходимостта от въвеждане на договорите по FIDIC и от законодателни промени в ЗУТ и ЗОП.

„Въпреки че с положените големи усилия на КСБ с постановление на Министерски съвет бе приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, към момента индексацията на практика не се прилага, с някои изключения. Приетият документ дава възможност да бъде тълкуван от различните възложители по различен начин“, посочи инж. Терзиев и подчерта, че Камарата настоява за приемане на Правилник или указания за прилагане на Методиката, които да елиминират възможността от творчество на възложителя. „Също така

искаме индексацията да стане задължителна за всички, а не пожелателна.

 Важно е и да се осигурят необходимите средства, за да може да бъде приложена по справедлив начин“, заяви още той.

По темата за законодателството председателят на УС на КСБ посочи, че браншовата организация настоява за въвеждане на договорите на FIDIC. „Считаме, че с въвеждането им много от проблемите, с които се сблъскват възложителите и изпълнителите, ще бъдат решени, вкл. и по отношение на индексацията“, заяви инж. Терзиев. Той обаче подчерта, че е необходима воля от страна на държавата, за да бъде изискано

строителните договори да се изпълняват по правилата на FIDIC.

Инж. Илиян Терзиев каза още, че КСБ от дълго време настоява и за промени в Закона за устройство на територията и Закона за обществените поръчки, които ще подобрят строително-инвестиционния процес.

Той акцентира специално на проблема с кадрите и нуждата от оптимизиране на процесите за внос на работна ръка от трети страни, както и на професионалната квалификация.

„Проблемът с липсата на кадри в строителния сектор става все по-сериозен. За разлика от други страни, включително съседни, административните процедури за внос на работници у нас са тромави и бавни, отнемат месеци. КСБ настоява за

оптимизиране на процесите и осигуряване на възможност за внос на работна ръка в много по-кратки срокове“,

заяви председателят на УС на Камарата.

По отношение на професионалната квалификация инж. Терзиев посочи, че е необходимо държавата чрез всички възможни средства да допринесе за защита и повишаване на интереса на младите хора към специалностите, необходими за бранша. Той подчерта и важността на връзката бизнес - образование, която трябва да бъде водеща, така че приемът и подготовката на кадри да отговаря на потребностите от специалисти за бизнеса.

Сред другите важни за Камарата приоритети инж. Терзиев посочи изготвянето и приемането на

дългосрочна стратегия за развитие на отрасъл „Строителство“,

която да осигури предвидимост и прогнозируемост за бранша и фирмите. Инж. Терзиев подчерта и необходимостта от приемане на национална програма за енергийното обновяване на сградния фонд, която да гарантира, че санирането ще бъде постоянен, а не кампаниен процес.

Председателят на Камарата открои специално и един от най-важните приоритети на организацията –

дигиталната трансформация на бранша,

като акцентира на възможностите, които предоставя ЕЦИХ в сектор „Строителство“.

След него думата взе Любомир Пейновски, който постави въпроса за критерия „най-ниска цена“, който не гарантира качество. Той коментира и сериозния проблем с финансовите корекции, които рефлектират изключително негативно както върху възложителите, така и върху изпълнителите, които са потърпевши от санкциите. „Това са проблеми, които се нуждаят от неотложни решения. За това е необходимо стабилно правителство, с което да можем да работим и да осигурим предвидимост и прогнозируемост пред бранша и фирмите“, подчерта Пейновски.

Изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов засегна темата за програмата за саниране, включена в Националния план за възстановяване и устойчивост. „За съжаление към момента тя не се изпълнява“, посочи той и добави, че ако проектите стартират в последния момент, това ще изправи бранша пред сериозни предизвикателства, включително и по отношение на кадрите.

„Ние започваме поредица от срещи с бизнеса, като първата е с Камарата на строителите в България“, заяви Искра Михайлова. Тя благодари за ползотворния диалог с браншовата организация през годините. „В ДПС определено считаме, че строителството е структуроопределяща индустрия за страната“, подчерта тя и добави, че всички опити да се неглижира или компрометира секторът влияят не само на фирмите, но и на хилядите заети в него работници и служители. Тя очерта като един от водещите проблеми пред бранша индексацията на реализираните проекти, като по думите й трябва да има много ясни правила за нейното прилагане. Михайлова се присъедини към желанието на КСБ да има предвидимост в работата на строителните компании, както и категорично подкрепи предложението за прилагането на договорите пo FIDIC при провеждането на обществени поръчки.

Тя посочи, че водещите за ДПС политики за управлението на страната след изборите са представени в Манифест, като подчерта, че в него е отделено специално място за бизнеса и инвестициите. „Това е така, защото очакванията ни за инвестиции в инфраструктура и работа за строителната индустрия са огромни“, допълни тя.

Зам.-председателят на ДПС засегна и темата за предстоящите избори за Европейски парламент, като посочи проведено проучване на общественото мнение. „От него става ясно, че за хората в Европа в момента три са водещите теми – работа, инфлация и сигурност“, посочи Михайлова. „Това ще се отрази и на фокуса на ЕС за следващия период, който ще бъде много променен“, допълни тя.

Михайлова коментира и притеснително ниското реализиране от страна на държавата на проектите по НПВУ и оперативните програми, като посочи, че само 2,49% са усвоените до момента средства по Плана. „Сроковете изтичат. Ако нещо трябва да се случи, то трябва да е до края на годината, за да може да бъде завършено и отчетено до края на 2026 г.“, подчерта Михайлова. „Забавяне има и по програмата за саниране, включена в НПВУ. Ние се оплакваме от изискванията за намаляване на въглеродния отпечатък, но ако бяхме използвали парите за енергийното обновяване, вече щяхме да сме постигнали част от целите“, коментира тя.

Михайлова заяви, че ДПС се ангажира да работи в много близко сътрудничество с бизнеса и специално с Камарата на строителите в България, за да може да бъдат решени основните проблеми на бранша. „Имаме намерение да бъдем изключително комуникативни и непрекъснато да използваме експертизата Ви“, добави зам.-председателят на ДПС.

„Разчитаме много на Вашите предложения, съвети, добрите примери и опит, които имате от връзките с всички европейски и световни строителни организации“, подчерта Искра Михайлова.