Тема

Икономически отчет за сектор „Строителство“ за 2023 г.

Екип на КСБ

ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИКА

Брутен вътрешен продукт

По прогнозни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2023 г. запазва нивата си от 0% както в еврозоната EA-20, така и в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие. В сравнение със същия период на предходната година сезонно изгладеният БВП нараства с 0,1% в еврозоната ЕА-20 и с 0,2% в ЕС-27.

Темп на БВП по държави членки

Сред държавите членки на ЕС, които регистрират най-голям ръст на БВП за четвъртото тримесечие на 2023 г. в сравнение с предходното тримесечие, са Дания (2%), Хърватия (+1,3%) и Словения (+1,1%). България отчита повишение от 0,5%. Най-голям спад на БВП се наблюдава в Ирландия (-3,4%), следвана от Естония и Финландия (и двете с -0,7%).  Годишният темп на БВП за четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. показва най-голям ръст в Хърватия и Малта (и двете с 4,3%) и Дания (3,1%). В България се наблюдава увеличение от 1,6%. Най-голям спад на годишна база отбелязват Ирландия (-9,1%), Естония (-2,5%) и Финландия (-1,8%).

   

Заети лица в еврозоната и ЕС

Броят на заетите лица се повишава с 0,3% в еврозоната и с 0,2% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие. На годишна база данните показват увеличаване на заетостта с 1,2% в еврозоната и с 1% в ЕС.

Темп на заетостта в държавите членки 

 

През четвъртото тримесечие на 2023 г. Румъния (1,5%), Малта (1,4%) и Испания (0,8%) отбелязват най-висок ръст на заетост в сравнение с предходното тримесечие. България отчита увеличение от 0,5%. Спад се наблюдава в Латвия (-1%), Финландия (-0,6) и Полша (-0,2%). Годишният темп на заетост за четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. показва най-голям ръст в Малта (5,7%), Ирландия (5,1%) и Испания (3,6%). България отбелязва повишение от 1,2% на годишна база. Спад се наблюдава в Латвия (-0,8%), Финландия (-0,5%) и Полша (-0,3%).

   

Строителна продукция на страните членки на ЕС

 

По предварителни календарно изгладени данни на Евростат за 2023 г. спрямо 2022 г. строителната продукция се увеличава с 0,2% в еврозоната, като сградното строителство намалява с 0,3%, а инженерното е с 2,6% повече. В ЕС-27 се наблюдава нарастване на строителната продукция с 0,1%, като сградното строителство намалява с 0,5%, а инженерното регистрира ръст с 3,2% в сравнение с предходната година.

   

Годишен темп на строителната продукция в страните членки

 

Сред държавите членки на ЕС, за които има данни, най-голям ръст на строителната продукция за 2023 г. спрямо 2022 г. отчитат Словения (19,2%), Латвия (19%) и Румъния (14,7%). България регистирира спад на строителната продукция от -1,5% в сравнение с предходната година. Най-голямо намаление бележат Финландия (-7,2%), Швеция (-5,3%) и Унгария (-5%).

 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ 

 

БВП и БДС - общо и в строителството

 

Темпът на прираст на БВП по предварителни и сезонно изгладени данни през четвъртото тримесечие на 2023 г. регистрира ръст от 0,5% спрямо предходното тримесечие, а в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 1,6%. По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт за страната през четвъртото тримесечие на 2023 г. възлиза на 51 849 млн. лв. по текущи цени. БВП за 2023 г. се увеличава в реално изражение с 1,8% спрямо 2022 г. В номинален стойностен обем БВП достига 183 743 млн. лв. Брутната добавена стойност (БДС) общо за икономиката за четвъртото тримесечие на 2023 г. е 45 579 млн. лв. с относителен дял в БВП от 87,9%. В сравнение с предходното тримесечие БДС отчита ръст от 0,2%, а спрямо същия период на 2022 г. БДС нараства с 0,1%. БДС за 2023 г. възлиза на 161 195 млн. лв. В реално изражение БДС през 2023 г. е с 0,8% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2022 г. В сектор „Строителство“ БДС за четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 263 млн. лв., с относителен дял в БВП от 2,4%, като отчита ръст от 0,4% спрямо предходното тримесечие и увеличение от 1% спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. БДС в отрасъл „Строителство“ за 2023 г. е 6 180 млн.лв. с дял от 3,4% от БВП, като регистрира ръст от 0,7% в сравнение с 2022 г.

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

 

Обща строителна активност

   

Обща строителна активност за 2023 г. спрямо предходната година по основни показатели:

Ø Строителна продукция – 20 283 млн. лв., ръст от 18,3%;

– „Сградно строителство“ – 11 700 млн. лв., увеличение от 20,8%;

– „Инженерно строителство“ – 8 583 млн. лв., повишение от 15 %;

Ø Издадени разрешения за строеж на нови сгради – 13 168 разрешения, ръст от 2,3%;

Ø Започнато строителство на нови сгради – 8 302 сгради, увеличение от 4,9%;

Ø Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради – 5 237 сгради, спад от 2,8%;

Ø Обявени обществени поръчки – 4 688 бр. на стойност 12 052,8 млн. лв., ръст от 6,1% на броя и от 3,4% на стойността;

Ø Сключени договори – 5 052 бр. на стойност 8 020,4 млн. лв., ръст от 26,2% на броя и от 42,7% на стойността.

Произведена продукция в строителството

По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за 2023 г. е на обща стойност 20 283 млн. лв., като спрямо 2022 г. се увеличава с 18,3%.

   

Произведена продукция по сегменти

 

„Сградно строителство“, което включва жилищно и нежилищно строителство, формира произведена продукция за 2023 г. в размер на 11 700 млн. лв., или дял от 57,7% от общо произведената в сектора за разглеждания период. Произведената продукция в сградното строителство се увеличава с 20,8% в сравнение с 2022 г. В „Инженерна инфраструктура“ произведената продукция за 2023 г. възлиза на 8 583 млн. лв. и е с дял от 42,3% от общо произведената в строителството за същия период. Произведената продукция в инженерната инфраструктура се увеличава с 15% спрямо 2022 г.

   

Разходи за труд/отработени човекочаса

 

За 2023 г. в строителството са отчетени общо 198,8 млн. отработени човекочаса, като спрямо предходната година те се увеличават с 5,1%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по трудово правоотношение за 2023 г. са 1 689 при 1 646 отработени човекочаса за 2022 г., което показва, че на годишна база се увеличават с 2,6%. Разходите на работодателя за труд за 2023 г. възлизат на 2 593,1 млн. лв., като на годишна база предварителните данни показват повишение на разходите с 22,2%. Разходите на работодателя за труд за един отработен човекочас от наетите по трудово правоотношение за 2023 г. са средно 13,05 лв. при 11,23 лв. за 2022 г., което показва, че се увеличават с 16,2% на годишна база.

 

Издадени разрешения за строеж на нови сгради

 

Издадените разрешения за строеж на нови сгради за 2023 г. са общо 13 168 бр. с 8 505 165 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). От тях 8 165 са за жилищни сгради с 47 290 жилища в тях и 5 373 949 кв. м РЗП. В сравнение с 2022 г. издадените разрешения за строеж на жилищни сгради намаляват с 0,05%, жилищата в тях – с 1,9%, а общата им РЗП – с 4,9%. За административни сгради са издадени 80 разрешения за строеж с 210 099 кв. м РЗП, които спрямо 2022 г. се увеличават с 14,3%, а РЗП с 82,9%. За други сгради – 4 923 разрешения за строеж с 2 921 117 кв. м РЗП, като спрямо 2022 г. издадените разрешения за строеж се повишват с 6,3%, както и РЗП - с 15,5%.

   

Издадени разрешения за строеж на нови сгради по области

 

За 2023 г. най-много разрешения за строеж на нови сгради са издадени в областите:

 

Жилищни сгради

София (столица) – 1 355 разрешения за жилищни сгради с 20 854 жилища в тях;

Пловдив – 1 266 разрешения за жилищни сгради с 6 421 жилища в тях;

София – 884 разрешения за жилищни сгради с 1 336 жилища в тях;

Варна – 732 разрешения за жилищни сгради с 5 166 жилища в тях;

Бургас – 687 разрешения за жилищни сгради с 3 899 жилища в тях;

Благоевград – 487 разрешения за жилищни сгради с 1 452 жилища в тях.

   

Други сгради

Пловдив – 764 разрешения за строеж;

Стара Загора – 569 разрешения за строеж;

София – 316 разрешения за строеж.

   

Административни сгради

 

София (столица) – 27 разрешения за строеж;

Пловдив – 15 разрешения за строеж.

Започнато строителство на нови сгради

За 2023 г. е започнато строителството на 8 302 нови сгради с 5 383 752 кв. м РЗП. От тях 5 850 жилищни сгради с 29 691 жилища в тях и 3 426 917 кв. м обща разгъната застроена площ. Спрямо 2022 г. започнатото строителство на жилищни сгради се увеличава със 7%, жилищата в тях намаляват с 2%, а РЗП – с 3,6%. За същия период е започнато строителство на 56 административни сгради с 42 333 кв. м РЗП, като спрямо 2022 г. се регистрира ръст от 19,1% на броя и на РЗП от 25,2%. За 2023 г. е започнато строителство и на 2 396 други сгради с 1 914 502 кв. м РЗП, като спрямо 2022 г. строителството при тях намалява с 0,2% на броя, а РЗП се увеличава с 9,2%.

 

Започнато строителство на нови сгради по области

   

Най-активни за 2023 г. при започнатото строителство на нови сгради са областите:

 

Жилищни сгради

Пловдив – 978 жилищни сгради с 2 893 жилища в тях;

София (столица) – 948 жилищни сгради с 10 887 жилища в тях;

Варна – 629 жилищни сгради с 4 531 жилища в тях.

Бургас – 586 жилищни сгради с 3 495 жилища в тях;

София – 516 жилищни сгради със 756 жилища в тях.

 

Други сгради

 

Стара Загора – 328 сгради;

Пловдив – 319 сгради;

Пазарджик – 202 сгради.

 

Административни сгради

 

София (столица) – 20 сгради;

Пловдив – 8 сгради.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища за 2023 г. по предварителни данни на НСИ са 5 237 сгради с 21 060 жилища в тях и общо РЗП 2 101 312 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над 4 кв. м, е 1 655 179 кв. м, а спомагателната площ е 446 133 кв. м. Спрямо 2022 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради намаляват с 2,8%, а жилищата в тях се увеличават с 6,1% при нарастване на общото РЗП с 3,1%.

   

Въведени в експлоатация жилищни сгради и жилища по области

 

Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради за 2023 г. регистрират областите:

Жилищни сгради и жилища

София (столица) – 881 жилищни сгради с 5 834 жилища в тях, РЗП – общо 696 804 кв. м;

Пловдив – 742 жилищни сгради с 2 029 жилища в тях, РЗП – общо 234 716 кв. м;

Варна – 565 жилищни сгради с 3 347 жилища в тях, РЗП – общо 253 233 кв. м;

Бургас – 530 жилищни сгради с 3 514 жилища в тях, РЗП – общо 223 782 кв. м;

София (област) – 502 жилищни сгради със 763 жилища в тях, РЗП – общо 100 240 кв. м;

Благоевград – 282 жилищни сгради с 1 188 жилища в тях, РЗП – общо 114 565 кв. м.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за 2023 г. общо за всички икономически сектори на страната възлизат на 28 944 млн. лв.

За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на ДМА са 1 541 млн. лв., или дял от 5,3% от общо отчетените за разглеждания период.       Предварителните данни показват, че разходите за придобиване на ДМА в сектор „Строителство“ за 2023 г. намаляват с 24,8% спрямо 2022 г.

ПАЗАР НА ТРУДА

 

Наети лица по трудово и служебно правоотношение

 

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение за 2023 г. по предварителни данни на НСИ са 2 218,0 хил. бр. общо за икономиката, като спрямо 2022 г. намаляват с 60,8 хил. бр., или 2,7%. За строителния сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение за 2023 г. са 119,5 хил. бр., или 5,4% дял от общо наетите за страната. На годишна база данните показват спад от 8,2 хил. бр., или 6,4%.

   

Заети, наети и самонаети лица

 

Заетите лица в икономиката за 2023 г. по предварителни данни на НСИ са 3 480,7 хил. бр., като спрямо 2022 г. заетостта се увеличава с 1%.

 

Заетите в отрасъл „Строителство“ за 2023 г. по предварителни данни:

 

– Заетите лица са 194,3 хил. бр., ръст от 1,8% на годишна база;

– Наетите лица са 155,6 хил. бр., ръст от 2,1% на годишна база;

– Самонаетите лица са 38,6 хил. бр., ръст от 0,3% на годишна база.

Безработни лица – общо и в строителството

За 2023 г. безработните лица общо за страната са 132,4 хил., като се увеличават с 5,1 хил., или с 4%, спрямо 2022 г.

Безработните в отрасъл „Строителство“ за 2023 г. са 14,6 хил., или 11% от общо регистрираните безработни. Спрямо 2022 г. данните показват, че безработните лица в сектора се увеличават с 2,8 хил., или с 23,7%.

Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношениеОбщо за икономиката:

Средната годишна работна заплата по предварителни данни на НСИ за 2023 г. е 24 147 лв., спрямо 2022 г. се увеличава с 2 905 лв., или 13,7%.

 

За сектор „Строителство“:

Средната годишна работна заплата по предварителни данни на НСИ за 2023 г. е 18 537 лв., в сравнение с 2022 г. е с 2 515 лв. повече, или с 15,7%.

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ

 

Поток на преки чуждестранни инвестиции в България

 

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ   

 

(януари - декември 2023 г.), млн. евро

По предварителни данни на БНБ към 21.03.2024 г. Данните за периода януари – декември 2023 г. са ревизирани. С отчета за февруари 2024 г. ще бъдат направени ревизии на данните за януари 2024 г. Данните за 2023 г. и 2024 г. подлежат на ревизия с годишните данни на НСИ и допълнително постъпили отчети на предприятията с чуждестранно участие. Данните са съставени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, при спазване на методологическите изисквания на 6-ото издание на „Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция“ на МВФ. Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол. Положителният знак показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им.

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за януари – декември 2023 г. възлизат на 3 619,1 млн. евро, като спрямо 2022 г. се увеличават с 988,0 млн. евро (37,6%).

В отрасъл „Строителство“

Преките инвестиции за 2023 г. в сектор „Строителство“ възлизат на 30,7 млн. евро, като спрямо 2022 г. се увеличават с 61,7 млн. евро (199%).

   

Обявени обществени поръчки

По вид строителство

Обявените обществени поръчки в отрасъл „Строителство“ за 2023 г. възлизат на 4 688 бр. с обявена прогнозна стойност 12 052,8 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 6,1% на броя на обявените поръчки и на стойността от 3,4%.

„Инженерна инфраструктура“ – 1 775 бр., или дял от 37,8% от общо обявените поръчки за 2023 г., с прогнозна стойност 8 797,3 млн. лв., което е 73% от общо обявената стойност. На годишна база се наблюдава ръст на броя от 4,7% и на стойността от 7,2%.

„ВиК инфраструктура“ – представлява 6,7% от общо обявените поръчки, или 313 бр., с прогнозна стойност 774,5 млн. лв. (6,4% от общата стойност). На годишна база се регистрира спад от 20,6% на броя и на стойността от 11,9%.

„Сградно строителство“ – представлява 48,6% от общо обявените поръчки, или 2 277 бр., с прогнозна стойност 1 880,0 млн. лв. (15,6% от общата стойност). Промяната на годишна база е ръст от 6,8% на броя на обявените поръчки и от 6,4% на стойността.

„Енергийна инфраструктура“ – представлява 6,9% от общо обявените поръчки, или 323 бр., с прогнозна стойност 601,0 млн. лв. (5% от общата стойност). Тенденцията на годишна база е ръст на броя от 64% и спад на стойността от 26,1%.

     

По възложители

 

За 2023 г. обявените обществени поръчки в сектор „Строителство“ по вид възложител са, както следва:

Общини – 3 205 бр., или 68,4% от общо обявените поръчки, като тенденцията е ръст от 6,6% спрямо 2022 г.

Комунален и обществен сектор – 210 бр., или 4,5% от общо обявените поръчки, като на годишна база регистрират ръст от 30,4%.

Болници и учебни заведения – 556 бр., или 11,9% от общо обявените поръчки, като в сравнение с 2022 г. се наблюдава спад от 7,9%.

Министерства и агенции – 710 бр., или 15,1% от общо обявените обществени поръчки. Тенденцията на годишна база е ръст от 12,9%.

Други – 7 бр., или 0,1% от общо обявените поръчки, наблюдава се спад от 63,2% спрямо 2022 г.

 

По източници на финансиране

 

Държавен бюджет – 3 683 бр.

Механизъм за свързване на Европа – 2 бр.

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ – 112 бр.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – 368 бр.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ – 22 бр.

Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“ – 4 бр.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 1 бр.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 – 102 бр.

INTERREG V-A „Румъния – България 2014-2020“ – 6 бр.

INTERREG V-A „Гърция – България 2014-2020“ – 2 бр.

INTERREG VI-A ИПП „България – Сърбия 2021-2027“ – 1 бр.

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – 11 бр.

Проект „Красива България“ – 42 бр.

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 - 21 бр.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ – 10 бр.

Норвежки финансов механизъм 2014-2021 – 28 бр.

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 – 4 бр.

Оперативна програма „Транспортна свързаност 2021-2027“ – 2 бр.

„ОПТТИ 2014-2020“ и „ОПТС 2021-2027“ – 1 бр.

Национален план за възстановяване и устойчивост – 233 бр.

Фонд „Социална закрила“ – 3 бр.

Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 – 5 бр.

Оперативна програма „Добро управление“ – 2 бр.

Програма „Развитие на регионите 2021-2027“ – 1 бр.

Програма „Околна среда 2021-2027“  – 5 бр.

Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ – 6 бр.

Инвестиционна програма на МОН за 2023 – 7 бр.

Програма на УНИЦЕФ за България – 1 бр.

Фонд „Бедствия и аварии“ – 3 бр.

Сключени договори в сектор „Строителство“

По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) за 2023 г. са сключени 5 052 договора в отрасъл „Строителство“ на обща стойност 8 020,4 млн. лв., което е с 450,1 млн. лв. повече при обявена прогнозна стойност от 7 570,3 млн. лв. (Данните са към 31.01.2024 г. Въвеждането на данни продължава.) В сравнение с 2022 г. броят на сключените договори в сектора се увеличава с 26,2% (1 048 бр.), а стойността им се повишава с 42,7% (2 401,4 млн. лв.).

       

Сключени договори в сектор „Строителство“ по вид строителство

 

„Инженерна инфраструктура“ – 2 141 бр., или 42,4% от общо сключените договори, на стойност 4 853,2 млн. лв., или 60,5% от общата стойност.

„Сградно строителство“ – 2 176 бр., или 43,1% от общо сключените договори, на стойност 1 767,1 млн. лв., или 22% от общата стойност.

„Енергийна инфраструктура“ – 435 бр., или 8,6% от общо сключените договори, на стойност 826,5 млн. лв., или 10,3% от общата стойност.

– „ВиК инфраструктура“ – 300 бр., или 5,9% от общо сключените договори, на стойност 573,6 млн. лв., или 7,2% от общата стойност.

 

Дял на сключените договори по вид строителство 2023 г.

 

Данните показват, че в сградното строителство и инженерната инфраструктура са сключени най-много договори. В инженерната инфраструктура договорите са с най-голяма обща стойност като дял от общо сключените договори в сектора.

 

Годишен темп на сключените договори по вид строителство - 2023 г.

 

„Инженерна инфраструктура“ – регистрира ръст на броя сключени договори от 32,7% и увеличение на стойността с 28,1%;

„Сградно строителство“ – ръст на броя сключени договори от 24,8% и на стойността със 160,2%;

„Енергийна инфраструктура“ – отчита се увеличение на броя сключени договори от 29,9% и на стойността със 73,4%;

„ВиК инфраструктура“ – спад на броя сключени договори от 4,2% и на стойността с 14,8%.

 

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и консорциуми

     

Общо сключените договори за 2023 г. с фирми и консорциуми са 5 052 на стойност 8 020,4 млн. лв., от тях с:

Фирми – 4 506 договора на стойност 3 815,2 млн. лв., от които с:

✓ Регистрирани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС)

Големи строителни фирми (над 250 човека) – 271 договора на стойност 1 193,5 млн. лв.

Средни строителни компании (от 50 до 249 човека) – 1 869 договора на стойност 1 933,4 млн. лв.

Малки строителни фирми (до 49 човека) – 2 271 договора на стойност 678,1 млн. лв.

✓ Нерегистрирани фирми в ЦПРС

– 95 договора на стойност 10,2 млн. лв.*

В 92 от договорите няма изисквания за регистрация в ЦПРС. В 3 от договорите, сключени с фирми, нерегистрирани в ЦПРС, има поставени изисквания за регистрация, но са слючени договори с нерегистрирани такива или вече заличени в ЦПРС.

(*Част от договорите включват дейности по неотложни и възстановителни работи, аварийни ремонти, ремонти на покриви и помещения, ремонтни дейности на сгради и детски площадки, премахване на обекти, текущи ремонти и поддръжка на съществуващи горски пътища, текущ ремонт на улично осветление, на тротоари и алеи, изграждане на пожароизвестителни системи, смяна на асансьор, полагане на пътна маркировка.)

 

Консорциуми, обединения, сдружения – 546 договора на стойност 4 205,2 млн. лв., от които:

✓ Консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС – 2 договора на стойност 0,5 млн. лв.

За 2023 г. фирмите заемат 89,2% дял от общо сключените договори и 47,6% от общата им стойност, а консорциумите са с 10,8% дял от броя на сключените договори и 52,4% от стойността. Водещи по брой са фирмите, а по стойност – консорциумите.

 

Дял на сключените договори от фирми и консорциуми 2023 г.

За 2023 г. големите строителни компании заемат 6% дял от броя на сключените договори от фирми и 31,3% от стойността. Средните фирми са с 41,5% от общия брой и с 50,7% от стойността на сключените договори от компании. Делът на малките фирми е 50,4% от броя сключени договори и 17,8% от стойността. Нерегистрирани в ЦПРС: 2,1% от броя и 10,2% от стойността на сключените договори от фирми.

Тенденцията при сключените договори за 2023 г. спрямо 2022 г. е:

Големи фирми – увеличение на броя от 18,9% (43 бр.) и на стойността от 200,6% (796,5 млн. лв.);

Средни компании – ръст на броя от 33,6% (470 бр.) и на стойността от 68,9% (788,5 млн. лв.);

Малки фирми – увеличение на броя от 21% (394 бр.) и на стойността от 31,6% (162,9 млн. лв.);

Фирми без регистрация в ЦПРС – спад на броя от 18,1% (21 бр.) и на стойността от 87,3% (69,9 млн. лв.);

Консорциуми – ръст на броя от 42,2% (162 бр.), и ръст на стойността от 20,8% (723,4 млн. лв.).

 

Сключени договори от фирми и консорциуми по вид строителство

 

Инженерна инфраструктура – 2 141 договора за 2023 г. на стойност 4 853,2 млн. лв., от тях:

Фирми – 1 907 договора на стойност 2 313,6 млн. лв., от които:

✓ Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни фирми – 232 договора на стойност 1 072,2 млн. лв.

– Средни строителни компани – 1 024 договора на стойност 1 014,1 млн. лв.

– Малки строителни фирми - 630 договора на стойност 225,6 млн. лв.

✓ Нерегистрирани фирми в ЦПРС

– 21 договора на стойност 1,7 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 234 договора на стойност 2 539,6 млн. лв.

Сградно строителство – 2 176 договора за 2023 г. на стойност 1 767,1 млн. лв., от тях:

Фирми – 2 043 договора на стойност 922,8 млн. лв., от които:

✓ Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни фирми – 22 договора на стойност 70,3 млн. лв.

– Средни строителни компании – 528 договора на стойност 472,4 млн. лв.

– Малки строителни фирми – 1 429 договора на стойност 373,8 млн. лв.

✓ Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 64 договора на стойност 6,3 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 133 договора на стойност 844,3 млн. лв., от които:

✓ Консорциуми с нерегистрирани фирми в ЦПРС – 2 договора на стойност 0,5 млн. лв.

Енергийна инфраструктура – 435 договора за 2023 г. на стойност 826,5 млн. лв., от тях:

Фирми – 321 договора на стойност 290,7 млн. лв., от които:

✓ Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни фирми – 6 договора на стойност 39,6 млн. лв.

– Средни строителни компании – 182 договора на стойност 198,8 млн. лв.

– Малки строителни фирми – 127 договора на стойност 50,6 млн. лв.

✓ Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 6 договора на стойност 1,7 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 114 договора на стойност 535,8 млн. лв.

ВиК инфраструктура – 300 договора за 2023 г. на стойност 573,6 млн. лв., от тях:

✓ Фирми – 235 договора на стойност 288,1 млн. лв., от които:

✓ Регистрирани в ЦПРС

– Големи строителни фирми – 11 договора на стойност 11,4 млн. лв.

– Средни строителни компании – 135 договора на стойност 248,1 млн. лв.

– Малки строителни фирми – 85 договора на стойност 28,1 млн. лв.

✓ Нерегистрирани фирми в ЦПРС – 4 договора на стойност 0,5 млн. лв.

Консорциуми, обединения, сдружения – 65 договора на стойност 285,5 млн. лв.

 

Сключени договори от фирми по вид строителство през 2023 г.

 

Анализът за 2023 г. показва, че при фирмите, сключили договори, малките строителни компании доминират по критерий „брой“ в „Сградно строителство“, а големите фирми доминират по критерий „стойност“ в „Инженерна инфраструктура“. При консорциумите най-голям „брой” сключени договори и с най-голяма „стойност“ са регистрирани в „Инженерна инфраструктура“. В „Инженерна инфраструктура“ спрямо 2022 г. фирмите отчитат ръст от 27,9%, което е с 416 бр. повече сключени договори и увеличние при стойността с 96,8%, или 1 137,9 млн. лв. Консорциумите регистрират ръст на броя от 91,8% (112 бр.) и спад от 2,8%, или 74,3 млн. лв. при стойността от общо сключените договори в инженерната инфраструктура спрямо предходната година. В „Сградно строителство“ в сравнение с 2022 г. фирмите отчитат ръст от 24,6%, или сключените договори са с 403 бр. повече. Регистрира се и увеличение при стойността с 85,7%, или 425,9 млн. лв. повече. При консорциумите се наблюдава повишване на броя с 29,1%, или 30 бр., и ръст на стойността с 363,1%, или 662,0 млн. лв. повече спрямо 2022 г. В „Енергийна инфраструктура“ спрямо 2022 г. фирмите регистрират ръст от 27,4%, или 69 бр. при броя, както и при стойността от 77%, или 126,5 млн. лв. При консорциумите тенденцията е увеличение при броя с 37,3%, или 31 бр., и ръст при стойността със 71,5%, или 223,3 млн. лв. на годишна база. При „ВиК инфраструктура“ – фирмите регистрират спад на броя с 0,8%, или 2 бр., и на стойността с 4,1%, или 12,3 млн. лв. спрямо 2022 г. При консорциумите се наблюдава тенденция на спад при броя на сключените договори с 14,5%, или 11 бр., както и от 23,5% при стойността, или 87,6 млн. лв., в сравнение с 2022 г.

 

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

Централен професионален регистър на строителя

Регистрираните строителни компании в ЦПРС към 06.03.2024 г. са 6 945, от които: 6 901 регистрирани български юридически лица и 44 чуждестранни фирми.

Заличени са 455 фирми от Регистъра на строителите по неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 ЗКС.

 

Разпределение на строителите по критерии:

 

Критерий „Персонал“ (на база 2023 г.)

✓ 58 големи фирми, дял от 0,84%;

✓ 825 средни компании, дял от 11,95%;

✓ 6 018 малки фирми, дял от 87,21%;

Критерий „Нетни приходи от продажби“ (на база 2023 г.)

✓ 20 големи фирми (над 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите над 97,5 млн. лв.), дял от 0,29%;

✓ 174 средни компании (до 97,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 97,5 млн. лв.), дял от 2,52%;

✓ 6 707 малки фирми (до 19,5 млн. лв. и/или стойност на активите до 19,5 млн. лв.), дял от 97,19%;