ОП на КСБ

ОП на КСБ – София, одобри насоките в дейността си за следващата година

Областното представителство на КСБ в София проведе редовно Общо годишно отчетно събрание на 17 октомври. В него участие взеха зам.-председателите на Управителния съвет на КСБ инж. Живко Недев и инж. Иван Моллов, председателят на Комисията по професионална етика инж. Благой Козарев и председателят на Съвета на директорите на в. „Строител“ инж. Пламен Пергелов. Заседанието откри председателят на ОП София инж. Любомир Качамаков. След като приветства присъстващите инж. Качамаков представи отчет за дейността си като председател на столичната структура на Камарата за периода от 01.09.2022 г. до 31.08.2023  г., който бе одобрен с единодушие. В следващите точки от дневния ред бяха приети отчетите за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП на КСБ – София, за изпълнение на бюджета на местната структура за разглеждания период, както и доклад от Контролния съвет за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.

По време на събранието бяха начертани насоките в дейността на най-голямото Областно представителство на Камарата за 2024 г. ОП София планира

да продължи активно работата си, свързана с поетапно въвеждане на цифровизацията на строителния процес,

за да може фирмите да са подготвени за предстоящите промени. Усилия ще бъдат насочени и към индексацията на строителните договори. Структурата ще предприеме действия за отпадане на пълните забрани, наложени на фирмите от Закона за защита от шума в околната среда, както и за промени и допълнително прецизиране на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община. През 2024 г. ОП София ще участва заедно с ръководството на КСБ в обсъждането и

решаването на проблемите в нормативната уредба, касаеща строително-инвестиционния процес.

Ще се подготвят конкретни предложения и инициативи за изменения в Закона за устройство на територията и в Закона за обществените поръчки. Друга посока, в която ще се работи, е намаляване на административната тежест при процедурите по ЗОП, като приоритет ще бъде да се приеме използването на данните от Централния професионален регистър на строителя директно в търговете.

Предвижда се столичната структура на Камарата да взима активно участие в прилагането на Кодекса по професионална етика на строителя към КСБ, както и на евентуални негови промени. През следващата година

ОблС на ОП София отново ще организира семинари.

На тях ще бъдат разглеждани актуални за бранша въпроси и специфичните условия за фирмите от София и региона, като темата за дигитализацията на строителния процес ще е сред водещите. Областното представителство планира и обучителни форуми и симпозиуми, на които да представя нови технологии и системи, които се прилагат на Запад, но все още не са познати на българския пазар. При необходимост ще се организират работни срещи и кръгли маси с представители на държавната и местната власт, както и с комуналните дружества по важни въпроси. Освен това ОП София съвместно със „Строителна квалификация” ЕАД ще провежда и безплатни или на преференциални цени курсове за строителните фирми.

И през 2024 г. ОП на КСБ ще консултира фирмите по телефона и лично по въпроси, свързани с вписване в ЦПРС, изпълнение на процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС, деклариране на производствен опит, промяна в обстоятелствата и на идентификацията, попълване на заявления и оформяне на документацията. Планирано е служителите на Областното представителство да участват активно във всички текущи обучения, касаещи тяхната работа и новостите в звено „Регистър”.

Сред другите приоритети за 2024 г. са продължаването на работата по засилване на ролята на Комисията по професионална етика към ОП София, подобряване на условията и изискванията за внос на работна ръка от чужбина, както и на комуникацията между членовете на структурата чрез дигитални инструменти и приложения.