Новини

Приключва процесът на структуриране на постоянните комисии на НСОРБ

Със заседание на Постоянната комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти на НСОРБ на 21 юни 2024 г. приключва учредителната сесия по формиране на експертите консултативни органи на НСОРБ. Заседанието ще се проведе от 10,30 часа в зала „Европа“ на Парк-хотел „Москва“ в София. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Юра Йорданова – Витанова, главният директор на ГД СППР Ася Станкова и директорът на дирекция „Жилищна политика“ Дима Лекова ще вземат участие в дискусията за интегрираните териториални инвестиции по програма „Развитие на регионите“, както и началниците на отделите по преселекция и договаряне и стратегическо планиране и програмиране в Управляващия орган на Програмата за развитие на регионите Кети Карачолова и Ивайло Стоянов.

В работата на Комисията ще вземат участие Весела Петрова – ръководител на отдел „План за възстановяване и устойчивост“ в дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите и Лазар Тодоров - началник-отдел „Управление на средствата от ЕС” в дирекция „Централно координационно звено“ в МФ. С членовете на Комисията те ще обсъдят откритите въпроси, свързани с процеса по договаряне на общинските проекти, финансирани по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, възнаграждения на общинските екипи, ангажирани в управлението на проектите, някои проблеми в общата координация и евентуални предстоящи актуализации на стратегическия документ.

На 17 юни 2024 г. от 10,30 часа в зала „Киев“ ще заседава Постоянната комисия по устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство на НСОРБ. Освен избор на ръководство в Комисията ще се проведе дискусия по предложени и необходими нормативни промени в сферата на устройството на територията, както и обсъждане на проект на Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии. В нея ще вземат участие арх. Деляна Кирова - държавен експерт в отдел „Устройство на територията“, дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство” в МРРБ, Илия Тасев - директор на дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“ в Министерство на здравеопазването, инж. Георги Даракчиев – главен директор, главна дирекция „Строителен контрол“ в Дирекция национален строителен контрол и арх. Мариус Костадинов – главен инспектор, отдел „Устройствено-териториален контрол“, главна дирекция „Строителен контрол“ в Дирекция национален строителен контрол.

На 18 юни 2024 г. ще се състои учредителното заседание на Постоянната комисия по образование на НСОРБ. Арх. Петър Диков – председател на Съюза на архитектите в България, арх. Мария Стайнова и арх. Виолетка Славова – основатели на „Лусио архитекти“ ООД ще участват в дискусията на тема: Съвременната образователна среда – ключов фактор за качеството на учебния процес. Заседанието ще се проведе в зала „Киев“ на парк-хотел „Москва“ в София.

На 19 юни 2024 г. от 10,30 часа е насрочено учредителното заседание на Постоянната комисия по здравеопазване. Темите в дневния ред включват осъждане на политиките, приоритетите и мерките на местно ниво, залегнали в Националната здравна стратегия до 2030 г.; възможностите за реализиране на националните програми по превенция и промоция на здравето от общините и практически аспекти на прилагането на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване (Приета с ПМС № 82 от 03.04.2024 г.). В дискусията ще участват Илия Тасев, директор дирекция „Опазване на общественото здраве, здравен контрол и права на пациентите“ в Министерство на здравеопазването. Ще бъде представена и актуална информация за Операция „Детска кухня“ по Програма „Храни и основно материално  подпомагане“ 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

На 20 юни 2024 г., от 10,30 своето първо заседание ще проведе Постоянната комисия по демографски и социални политики на НСОРБ. Ще бъдат обсъдени въпросите за предоставянето на интегрирани услуги за деца и семейства. В обсъжданията ще вземат участие  Мария Златарева - програмен директор "Политика и програми", УНИЦЕФ – България и Десислава Енчева - програмен директор „Услуги в общността“, УНИЦЕФ – България, представител на Национална мрежа на децата.  Членовете на комисията ще обсъдят с представители на „Каритас – България“ развитието и възможностите за гарантиране на достъпа до социални услуги за възрастните хора и хората с увреждания. В работата на Комисията ще вземе участие и  Диана Петрова - директор на дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на СУ“ в Агенцията за качеството на социалните услуги. Тя ще коментира някои открити въпроси в социалната сфера: подготовката на промени в Наредбата за качеството на социалните услуги, предложения за стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности - социални услуги за 2025 г., очакван срок за приемане и влизане в сила на Националната карта за социалните услуги, отворените процедури за финансиране изграждане и/или развитие на социални услуги.