Новини

Започва изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк в Свищов

Община Свищов успя да извоюва и защити средства в размер на близо 90 млн. лв. за най-значимия и мащабен проект, свързан с икономическото развитие на общината и изграждането на Дунавския индустриално технологичен парк Свищов. На 15 май Регионалният съвет за развитие на СЦР одобри за финансиране концепцията на Община Свищов „Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура“, на стойност почти 52 млн. лв., вече има одобрение и по проекта за изграждане на “Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ с кандидат едноименното дружество. Инвестицията е на стойност почти 38 млн. лв., а средствата са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Така ангажиментът, който кметът на Свищов Генчо Генчев и общинското ръководство поеха пред своите граждани преди 8 години, вече има своите реални измерения. Финансирането на мащабния проект с внушителните над 80 млн. лева ще позволи с общи усилия да се изгради една устойчива икономическа зона, която да генерира добавена стойност, да създаде добра среда за разкриване на работни места и по-добър живот за жителите на цялата община.

Проектът за развитие на Дунавски индустриален технологичен парк е следствие на дълъг и трудно извървян административен процес, който в рамките на няколко години изискваше пълната отдаденост на общинското ръководство за реализирането на редица дейности, които се осъществиха с подкрепата на ключови национални и международни партньорства и държавните институции. Кметът на община Свищов Генчо Генчев проведе поредица от срещи и разговори с различни институции и организации за представяне на убедителни мотиви за необходимостта от инвестицията и икономическия потенциал на Дунавски индустриален технологичен парк.

Основен партньор на общината през целия период е държавата, която застава зад проекта и заедно с екипа по реализирането му преминава през тежките процедури за обезпечаване статута на Дунавския индустриален технологичен парк. За неговото реализиране община Свищов активно сътрудничи с редица министерства и ведомства, както и с държавните учреждения – АПИ, „Булгартрансгаз" ЕАД, ЕСО ЕАД и ВиК „Йовковци“ ООД, които ще осигурят пътната връзка, газифицирането на зоната, енергийната ѝ независимост и ВиК инфраструктура с канализационните отклонения и др.

За успешното реализиране на заложените дейности е създадено партньорство между 3 общини /Свищов, Полски Тръмбеш и Ценово/; 3 публични организации: /АПИ; ДИТП Свищов; ВиК Йовковци/; 1 НПО и 5 стопански организации, както и 3 университета - асоциирани партньори /СА „Д. А. Ценов“; РУ „Ангел Кънчев“ и НВУ „Васил Левски“/, като всеки от партньорите е ангажиран с изпълнение на дейностите от своята компетенция.

Заложените мащабни инфраструктурни дейности, целящи стимулиране на индустриалните инвестиции и създаване на благоприятни условия за извършване на икономическа дейност са насочени към:

 • Основен ремонт на улица „33-ти Свищовски полк“ гр. Свищов, която е в границите на град Свищов и съвпада с трасето на Републикански път II-52. Улицата граничи с територията на ДИТП и с оглед подобряване на безопасността на движение вследствие на привлечения трафик от реализацията на парка е необходимо да се подобри организацията на движение в участъка.

За целта се предвижда изпълнение на основен ремонт на участък от улицата /Републикански път II-52/ с приблизителна дължина 1,09 км.

В рамките на разглеждания участък е предвидено изпълнение на два броя кръгови кръстовища с оглед безконфликтно преминаване на транспортните потоци и подобряване на безопасността на движение при входа и изхода към територията на индустриалния парк.

 • В рамките на концепцията Община Свищов успя да обоснове и защити необходимостта от включване на дейност – самостоятелна инвестиция на АПИ за изграждане на 25 км. скоростен път Свищов – АМ "Русе – Велико Търново".

Тази отсечка е приоритет от първостепенно значение за Община Свищов. Нейното реализиране е пряко свързано с функционирането на бъдещия Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов, който ще очертае икономическия подем на цялата община. Стъпка по стъпка, положихме много усилия и ще продължим да полагаме необходимите такива, докато скоростната отсечка не стане факт.

Тази инвестиция ще осигури отлична транспортна свързаност на общината с близките областни центрове и националната пътна мрежа, а Министерство на транспорта удостовери, че четирилентовият скоростен път до Свищов става обект от национално значение и ще бъде изграден успоредно с автомагистралата Русе – Велико Търново. Пътят ще бъде изграден със средства от държавния бюджет или комбинация с БФП от фондове на ЕС поради обстоятелството, че изисква значителен финансов ресурс, но за сметка на това с огромни ползи за социално-икономическото развитие на общините в КИТИ, СЦР и Северна България. Изграждането на скоростен път ще мултиплицира и развие постигнатите резултати от прилагането на всички мерки в КИТИ, като заедно с това подпомогне изпълнението на ИТСР на СЦР.

Други основни дейности, включени в проекта за изграждане на Дунавския Индустриален технологичен парк Свищов са:

 • Външна, довеждаща инфраструктура до парка и/или във функционална близост до него:
 • водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения;
 • елементи на електропреносната и електроразпределителни мрежи, вкл. проводи и съоръжения към тях; Довеждане на електрозахранване с голяма мощност /два броя електропроводни отклонения по 110 kV, всяко на самостоятелна стълбовна линия/, необходимо за обезпечаване капацитета на дейност на бъдещите инвеститори.
 • елементи на газопреносната и газоразпределителните мрежи, вкл. проводи и съоръжения към тях;
 • Вътрешна инфраструктура в рамките на парка:
 • вътрешна транспортна техническа инфраструктура – улици и необходимите съоръжения към тях;
 • вътрешни за парка водоснабдителни и канализационни проводи (мрежи) и съоръжения;
 • елементи на електроразпределителни мрежи в парка, вкл. проводи и съоръжения към тях;
 • улично осветление и съоръжения към него;
 • вътрешни газоразпределителни мрежи, вкл. проводи и съоръжения към тях;
 • физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи;
 • обособяване на парцели за обществено обслужване, производствени нужди, парцели за озеленяване и паркинги.
 • Изграждане на присъединителен газопровод и съоръжения към него, свързващ индустриален парк с газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“;
 • Изграждане на научноизследователска (иновативна) инфраструктура за осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност;
 • Изграждане на екологична вътрешна инфраструктура:
 • Изграждане и присъединяване на новоизградените точки за зареждане на зарядни станции за електромобили;
 • Закупуване, доставка и монтаж на зарядни станции за електромобили, ползващи енергия от електрическата мрежа;
 • Други дейности:
 • Инвестиции в зелени площи за обществено ползване;
 • Офис сграда;
 • Изложбен център и конферентна зала;
 • Спортен и здравен център за обществено ползване.

Изграждането на тази сложна и мащабна инфраструктура по всички изисквания е предизвикателство пред всички участници и партньори, но отговорността, която Община Свищов пое заедно със своите партньори вече е ясно заявена и голяма част от нелекия път вече и извървян.

Предстои с общи усилия да се изгради една устойчива икономическа зона, която да генерира добавена стойност, да създаде добра среда за разкриване на работни места и нови възможности за развитие, от които ще се възползват не само инвеститорите, но и жителите на региона като цяло.