Новини

Проекти за инвестиции над 170 млн. лева ще бъдат реализирани след преразпределяне на средства по ПРСР 2014-2020 г.

Проекти за инвестиции над 170 млн. лева ще бъдат реализирани след преразпределяне на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Промените са разписани в 17-тото изменение на Програмата, което е изпратено  за одобрение от службите на Европейската комисия, след решение на  Министерския съвет. Това става възможно след като през последния един месец бяха изготвени всички нормативни документи, които касаят исканото изменение на ПРСР 2014-2020 г. Очаква се над 56 млн. лева да бъдат насочени към бюджета на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. С тях ще се предостави възможност за одобрение на близо 60 проектни предложения, подадени от общини. Инвестициите са за общинска инфраструктура, с изключение на водоснабдителна такава, като предложенията са подадени в рамките на проведените през 2022 г. процедури за прием. Близо 88 млн. лева публични средства ще се пренасочат към бюджета на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. От тях с 50 млн. лева ще бъде увеличен бюджетът на проведения през 2021 г. прием. По този начин ще се осигури възможност за сключване на договори с още над 200 кандидати, за които не е бил наличен финансов ресурс.  С останалата част от предложените за прехвърляне средствата, заедно с наличния свободен ресурс по подмярката, ще бъде стартиран целеви прием за инвестиции, свързани с повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство. Преразпределят се и 35 млн. лева към подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Заедно с наличните свободни средства по подмярката, ще бъде стартиран целеви прием за проектни предложения за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда (включително ВЕИ). Преразпределението на средствата гарантира балансирано и ефективно насочване на финансовия ресурс по Програмата, в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво. Промените в отделни мерки и подмерки ще спомогнат за улесняване изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. и успешното приключване на програмния период.