Новини

Проектантската и консултантската дейност да бъдат включени в Методиката за индексация, настояват браншовите организации от сектор „Строителство”

Проектантската и консултантската (строителен надзор и др.) дейност да бъдат включени в Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, настояват браншовите организации от сектор „Строителство“. Това става ясно от официално писмо, изпратено на 29 април от Асоциацията на консултантските дружества в инфраструктурното строителство (АКДИС), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българската асоциация по водите (БАВ), Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК), до служебния министър-председател Димитър Главчев и служебните министри на финансите Людмила Петкова, на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова и на околната среда и водите Петър Димитров.

От браншовите организации посочват, че така приетата Методика не засяга индексацията на договори за обществени поръчки с предмет предоставяне на консултантски услуги, проектиране, извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен и авторски надзор. Според тях това, освен че е сериозен законодателен пропуск, представлява дискриминация по отношение на част от участниците в строителния процес.

От кабинета на министър-председателя са изпратили писмото до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за становище по поставения казус, се вижда от получено копие до КСБ.

В. „Строител“ публикува писмото от браншовите организации и предложената Методика. Потърсихме за коментар и инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ към Камарата.


Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ към КСБ и зам.-председател на АКДИС: Очакваме положително становище от страна на МРРБ по нашето предложение

Инж. Зарев, браншовите организации от сектор „Строителство“ изпратиха писмо до премиера и министри с искане за промяна в Методиката за индексация. Кажете ни малко повече за проблема и какви са очакванията, които имате?

Проблемът е, че с Постановление №290 от 2022 г. бе приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, която засягаше само строителството. Считаме, че това е дискриминация към проектантските и надзорни фирми. Съгласно Закона за устройство на територията участниците в процеса на строителството са строителят, проектантът, консултантът. В тази Методика дори и въпросът със строителните фирми е частично решен, защото се предвижда да се индексира само цената на материалите, която е около 65-70% от разходите, но не се отчита повишаването на цените на труда, горивата и други. А при консултантските и проектантските фирми 85-90% от разходите са фонд „Работна заплата“. Там няма материали. Затова считаме, че така приетите текстове са дискриминационни, и тръгнахме да търсим пътя, по който тази неправда да се отстрани възможно най-бързо. Първоначално от АКДИС внесохме в Министерството на регионалното развитие и благоустройството предложение за допълване на Методиката, което считахме, че ще се приеме. Това не стана, защото към този момент Законът за обществените поръчки не позволяваше изменение на цените на договори с предмет услуги в резултат на инфлация. С приетите промени в чл. 117а на ЗОП от декември 2022 г. този въпрос бе решен, като наред с цените на основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, бяха добавени и услуги. След промяната ние внесохме повторно предложение за допълване на Методиката. Така или иначе не получихме отговор.

 Впоследствие се събрахме всички организации в сектор „Строителство“ и обсъдихме този проблем, който стои пред всички проектантски и консултантски фирми. Направихме предложение до МС и министри за проект на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение с предмет проектиране или дейности по чл. 166 от ЗУТ, което е абсолютно изчистено според нашата работна група. То беше внесено на 29 април и на 7 май от кабинета реагираха, като върнаха отговор, че са поискали становище от МРРБ по нашето предложение.

 Какво очакваме? След като МРРБ се запознае с предложението, очакваме да се сформира работна група и то да се внесе в МС, за да може да излезе допълнение към постановлението и да се отстрани тази неправда.

Очаквате промяна в Методиката и включване и на проектантите и консултантите в нея?

Точно така. Да се въведе и за проектантите и консултантите (строителен надзор и др.) индексация, както за всички останали. Ние също сме участници в инвестиционния процес и в момента губим. Нямаме никакви възможности да поискаме корекции, а цените, които сме договаряли, не са актуални към днешна дата. Очакваме положително становище от страна на МРРБ по нашето предложение и във възможно най-кратък срок да бъде внесено в МС.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ от АКДИС, КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и БАВ

На вниманието на:

г-н Димитър Главчев

Министър-председател на Република България

г-жа Людмила Петкова

Министър на финансите

г-жа Виолета Коритарова

Министър на регионалното развитие и благоустройството

г-н Петър Димитров

Министър на околната среда и водите

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Асоциация на консултантските дружества в инфраструктурното строителство (АКДИС)

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

Камара на архитектите в България

Камара на строителите в България (КСБ)

Българска асоциация на архитектите и инженерите-консултанти (БААИК)

Българска асоциация по водите (БАВ)

Относно: Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка с предмет проектиране или дейности по чл. 166 от ЗУТ в резултат на инфлация

Уважаеми господин Главчев,

Уважаема госпожо Петкова,

Уважаема госпожо Коритарова,

Уважаеми господин Димитров,

С изменение на Постановление №290 на МС от 2022 г., в сила от 01.01.2024 г., бе приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, регламентираща единствено начина за изменение на цената на договори за обществени поръчки и рамкови споразумения с предмет строителство.

Участниците в строителния процес са дефинирани в Закона за устройство на територията–съгласно разпоредбата на чл. 160, ал. 1, това са „възложителят, строителят, проектантът, консултантът“.

Така приетата Методика не засяга индексацията на договори за обществени поръчки с предмет предоставяне на консултантски услуги, проектиране, извършване оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен и авторски надзор. Това, освен че e сериозен законодателен пропуск, представлява дискриминация по отношение на участниците в строителния процес, различни от строителя. Безспорно е, че инфлационните процеси оказват влияние върху цената на съответната стока или услуга, в т.ч. и на услугите по чл. 166 и чл. 162 от ЗУТ, като е важно да се отбележи, че цените в строителството се формират на база 65-70% материали, докато при проектирането и консултантските услуги  80-90 % от цената е фонд работна заплата на специалистите.

След проведени срещи с консултантски и проектантски фирми, както и след  разговори с министъра на регионалното развитие и благоустройството АКДИС внесе в МРРБ няколко предложения за въвеждане на механизъм за изменение цените на договорите за проектиране и договорите за консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ.

Първоначално предложенията не бяха разгледани и уважени, тъй като следваше първо да бъде извършена промяна в законодателството, позволяваща изменение на цените на договори с предмет проектиране и консултантски услуги.  Това стана възможно с промяната на чл. 117а от Закона за обществените поръчки, в чиято алинея първа, в сила от 22.12.2023 г., наред с цените на основни стоки и материали са добавени и услуги, които формират стойността на договора.

След приетата законодателна промяна, с писмо вх.№70-00-867/15.01.2024 г., АКДИС внесе в МРРБ предложение за допълване на Методиката, като основен критерий за договорите с предмет проектиране или дейности по чл. 166 от ЗУТ, да бъде взета предвид стойността на средната брутна месечна заплата на наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности за професионални дейности и научни изследвания, съгласно КИД-2008. Въпреки неколкократните разговори и обещания от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството до настоящия момент все още такава методика не е приета.

С настоящото отново предлагаме на Вашето внимание проект на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение с предмет проектиране или дейности по чл. 166 от Закона за устройство на територията, като настояваме за справедливо и неотложно решаването на въпроса  с индексацията на цените на въпросните договори с оглед постигане целите и духа на закона, а именно - равенство и недопускане на дискриминация.

 

Приложение: Проект на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение с предмет проектиране или дейности по чл. 166 от Закона за устройство на територията.

С уважение:

проф. Петър Стефанов –

Председател на УС на АКДИС

инж. Марин Гергов –

Председател на УС на КИИП

арх. Владимир Милков –

Председател на УС на КАБ

инж. Илиян Терзиев –

Председател на УС на КСБ

инж. Цвятко Тужаров –

Председател на УС на БААИК

инж. Иван Иванов –

Председател на БАВ


МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ИЛИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 166 ОТ ЗУТ

Чл. 1. За изменение цената на договор и рамково споразумение за проектиране или за извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ по чл. 1 се прилагат ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ - СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21)(2008-2023 Г.) за ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, които съответно се публикуват 45 дни след края на отчетното тримесечие в информационната система „ИНФОСТАТ“ на Националния статистически институт (НСИ) на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1065. Средната брутна месечна заплата на наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности за ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ за периода от 1 януари 2020 до 30 септември 2023 г. са посочени в таблицата на приложението.

Чл. 2. Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за проектиране или за извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ в резултат на инфлация се определя по формулата:

Кn = [(In – Io)/ Io]*100, където:

Кn е коефициент, представляващ изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение цени по договора, и рамково споразумение за проектиране или за извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

In – средна стойност на СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21)(2008-2023 Г.) за ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ за тримесечията, в които са изпълнени дейностите по договора, и рамково споразумение за проектиране или за извършване на дейности по чл. 166 от ЗУТ. По отношение на авансови плащания In е стойността на СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21)(2008-2023 Г.) за ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ към тримесечието, в което е извършено авансовото плащане;

Iо – стойността на СРЕДНА БРУТНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ (А21)(2008-2023 Г.) за ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г., или към съответното тримесечие, в което е подадена офертата.

Чл. 3. (1) За нуждите на индексацията, при изпълнение на условията по Договор за плащане страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение съставят справка за дължимата за периода сума.

(2) Към справката по ал. 1 се прилагат доказателства съгласно Договора или рамковото споразумение, удостоверяващи изпълнение на условията по Договора и рамковото споразумение.

(3) От общата стойност по ал. 1 се приспада съответната част от предоставените авансови плащания, подлежаща на удържане съгласно условията на Договора и рамковото споразумение.

(4) Изменението на цената на Договора или рамковото споразумение за съответния период се изчислява чрез прилагане на коефициент (Kn), изчислен съгласно чл. 9, към нетната стойност (след приспадане на сумите по ал. 3). Получената стойност по изречение първо се намалява със стойността на други изменения в резултат на инфлация, определени съгласно клаузите на Договора или рамковото споразумение.