Новини

Обявиха поръчка за 142 млн. лв. за разширение на метрото от жк „Люлин“ до СОП

"Метрополитен" ЕАД публикува в портала за Електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП поръчка за изготвяне на работен проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на отклонение от първа метролиния от МС Люлин до Околовръстен път с две обособени позициии. Възложителят предоставя на участниците Идеен проект и Технически спецификации по отделните части на проекта.

Предмет на обществената поръчка: Проектиране  и  строителство  на  отклонение от първа метролиния от МС Люлин до Околовръстен път с две метростанции по обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Проектиране и строителство на отклонение от първа метролиния – участък от км. 0+000,00 до км. 0+887,78 (начало МС 2) с една метростанция;

Обособена позиция №2 - Проектиране и строителство на отклонение от първа метролиния – участък от км. 0+887,78 (начало МС 2) до МС Люлин с една метростанция.

Обособена позиция №1

Съгласно Идейния проект: Метростанция 1 /МС1/ е с подземна разгъната застроена площ (подземна РЗП) – 4 595,85 кв.м. и дължина 158,75 м. Началото й е при км. 0+198,05 от трасето, а краят й е при км. 0+356,80. МС1 е със странични перони и два вестибюла. Дължината на пероните е по 105,00 метра, а широчината им е 4,50 м. Вентилационната й уредба е изнесена в отделна конструкция. МС1 представлява подземна монолитна стоманобетонна конструкция, разделена на четири блока. Конструктивните блокове се изпълняват по различни технологии: 1. Строителство в укрепен котлован: Конструктивни блокове 1 и 4, където попадат вестибюлите. Укрепенването се извършва със шлицови стени и анкери; 2. Строителство по „Милански способ”: Конструктивни блокове 2 и 3, като шлицовите стени ще бъдат част от основната конструкция. В края на МС1 е разположено станционното ОВС. В началото на участъка се изгражда ТВС.

Предвидени са 6 вход-изхода на МС1 със самостоятелни конструкции, изпълнявани по открит способ в изкоп, укрепен с изливни пилоти, три от северната и три от южната страна.

При източния вестибюл има два вход-изхода - североизточен и югоизточен, които свързват източния вестибюл с ниво терен. Североизточният вход-изход осигурява пешеходна връзка на вестибюла със северния тротоар на бул. „Царица Йоана” и с ул. „Добринова скала”. Югоизточният вход-изход осигурява пешеходна връзка с южния тротоар на бул. „Царица Йоана”.

При западния вестибюл се изпълнява пешеходен подлез с дължина 193 метра, който преминава под „кръговото” кръстовище при Околовръстния път и е снабден с четири вход – изхода и един авариен изход. Едната двойка изходи – северозападен (СЗ1) и югозападен (ЮЗ1) свързват началото на пешеходния подлез с терена при кръговото движение под Околовръстния път. Другата двойка изходи (СЗ2 и ЮЗ2) са ситуирани в края на пешеходния подлез и свързват западния вестибюл със западните тротоари на „кръговото” кръстовище, с бъдещия буферен многоетажен паркинг, който не е обхвата на настоящата поръчка, както и зоната на запад от кръговото кръстовище. Около средата на пешеходния подлез се предвижда авариен изход. Предвижда се станционното ВУ да се изгради в отделна конструкция.

От км.0+000,00 до км. 0+198,05 /начало МС1/ се изгражда двупътен метротунел по „Милански способ” на две нива с обща дължина 198,05 метра. На долно ниво се разполагат „изтеглител“ и „бретел“, на горно ниво - пешеходен тунел.

От км. 0+356,80 /край МС1/ до км. 0+887,78 /начало МС2/ се изгражда двупътен метротунел по „Милански способ” с обща дължина 509,28 метра, разделена на две части от Междустанционно ВУ 1-2.

Предвиждат се следните реконструкции на инженерни мрежи:

- На водопроводна мрежа – реконструкции на съществуващи и изграждане на нови водопроводи от чугунови и полиетиленови тръби с висока плътност, с диаметри между 125 и 450 мм.

- На канализационна мрежа – изграждане на нови канализационни клонове от полипропиленови тръби с диаметри между 200 и 1200 мм. На новоизградения клон ф1200 е предвидено да се изградят стоманобетонови шахти - една преливна и една разпределителна.

- На електроразпределителни кабели СрН и НН, собственост на „ЕРМ Запад“, съгласно становище на дружеството.

- На телекомуникационни мрежи, собственост на БТК ЕАД, съгласно становище на дружеството.

Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване и въвеждането в експлоатация трябва да се осъществи по всички необходими части на проекта, включително План за безопасност и здраве (ПБЗ), План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), всички необходими временни организации на движение (ВОД) и всички необходими проекти по част: Паркоустроиство и благоустройство на база приложените експертни оценки.

Обособена позиция №2

Съгласно Идейния проект:

Метростанция 2 /МС2/ е с подземна разгъната застроена площ (подземна РЗП) – 6 592,75 кв.м. и дължина 164,00 м. Началото й е при км. 0+887,78 от трасето, а краят й е при км. 1+051,78. МС2 е със странични перони и два вестибюла. Дължината на пероните е по 102,00 метра, а широчината им от  4,70 м до 5,70 м. МС2 представлява подземна монолитна стоманобетонна конструкция, разделена на четири блока. Конструктивните блокове се изпълняват по различни технологии: 1. Строителство в укрепен котлован: Конструктивни блокове 1 и 4, където попадат вестибюлите. Укрепването се извършва със шлицови стени и анкери; 2. Строителство по „Милански способ”: Конструктивни блокове 2 и 3, като шлицовите стени ще бъдат част от основната конструкция. Станционното ВУ е разположено под източния вестибюл. В началото на МС2 е разположено станционното ОВС. Междустанционното ОВС /ТВС/ е разположено в най-ниската точка на трасето в участък МС2 – МС “Люлин“ в еднопътния десен тунел по посока на нарастване на километража.

Предвидени са 4 вход-изхода на МС2 със самостоятелни конструкции, изпълнявани по открит способ в изкоп, укрепен с изливни пилоти, два от северната и два от южната страна. При източния вестибюл има два вход-изхода – североизточен, който свързва вестибюла със северния тротоар на бул. „Царица Йоана” и югоизточен, който свързва вестибюла с южния тротоар на бул. „Царица Йоана”. При западния вестибюл са другите вход-изходи – северозападен и югозападен, които свързват вестибюла съответно със северния и южния тротоар на бул. „Царица Йоана”.

От км. 1+051,78 (Край МС2) до км. 1+ 096,00 (Начало ВУ МС2 – МС Люлин) се изгражда двупътен метротунел по „Милански способ” с обща дължина 44,22 метра.

От км. 1+ 096,00 до км. 1+136,00 (по ос десен коловоз)/1+136,35 (по ос ляв коловоз) се изгражда междустанционно ВУ МС2 – МС Люлин по „Милански способ” на две нива, с обща дължина 40,00 метра като на долно ниво се разполагат коловозите, а на горно ниво - вентилационната уредба. По време на строителството това ВУ ще се използва за шахта за прокопаване на тунела по „Нов австрийски тунелен метод” /НАТМ/.

От км. 1+136,00 (по ос десен коловоз) до съществуващата МС Люлин (км. 1+618,05 по ос десен коловоз) се изгражда еднопътен метротунел по НАТМ с обща дължина 482,05 метра. (включително участъка под „тръбен чадър”).

От км. 1+136,35 (по ос ляв коловоз) до км. 1+390 (по ос ляв коловоз), както и от км. 1+462,00 до съществуващата МС Люлин (км. 1+651,00 по ос ляв коловоз) се изгражда еднопътен метротунел по „Милански способ” с обща дължина е 442,65 метра.

От км. 1 + 390,00 (по ос ляв коловоз) до км. 1 + 462,00 (по ос ляв коловоз) се изгражда еднопътен метротунел по „Открит способ” с обща дължина 72,00 метра.

Предвиждат се следните реконструкции на инженерни мрежи:

- На водопроводна мрежа – реконструкции на съществуващи и изграждане на нови водопроводи от чугунови и полиетиленови тръби с висока плътност, с диаметри между 32 и 500 мм.

- На канализационна мрежа – изграждане на нови канализационни клонове от полипропиленови тръби с диаметри между 300 и 1200 мм.

- На електроразпределителни кабели СрН и НН, собственост на „ЕРМ Запад“, съгласно становище на дружеството.

- На телекомуникационни мрежи, собственост на БТК ЕАД, съгласно становище на дружеството.

Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване и въвеждането в експлоатация трябва да се осъществи по всички необходими части на проекта, включително План за безопасност и здраве (ПБЗ), План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), всички необходими временни организации на движение (ВОД) и всички необходими проекти по част: Паркоустроиство и благоустройство на база приложените експертни оценки.

Критерият за възлагане е - оптимално съотношение качество/цена

Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Изпълнението на Договора се отлага до датата на получаване от Изпълнителя на писмено потвърждение от Възложителя, че са осигурени необходимите средства за финансиране на дейностите, предмет на Договора.

Срокът започва да тече от „Датата на започване“ – датата на начало на изпълнението на дейностите по договора, посочена в предизвестието на Инженера до Изпълнителя по реда на чл.8.1 от Общите условия към Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране – Строителство.

Прогнозната стойност на поръчката е 142 млн. лв. без ДДС

За Обособена позиция №1 - 68 млн. лв. без ДДС;

За Обособена позиция №2 - 74 млн. лв. без ДДС.

Финансирането на поръчката е национално, като важи за двете обособени позиции:

Авансово плащане

Авансовото плащане е в размер на 10 /десет/ % от стойността на договора. Представя се срещу гаранция за авансово предоставени средства на стойността на аванса. Авансовото плащане се приспада чрез удръжки от междинните плащания, както следва:

- удръжките ще започнат в Акта за Междинно плащане, в който общата сума на всички заверени междинни плащания /с изключение на авансовото плащане и удръжките и изплащанията на задържани суми/ надхвърли 10% от стойността на договора;

- удръжките ще са в размер на 25% от сумата на всеки Акт за плащане /с изключение на авансовото плащане и удръжките и изплащанията на задържани суми/ до пълното възстановяване на авансовото плащане.

Междинни плащания - Договорната цена е разпределена между различните Разходни центрове в Ценовата оферта. Изпълнителят ще има право да подава молба към Инженера за междинни плащания само при изпълнение на поне едно Важно събитие или на най-малко 20% от такова събитие, в процентите, включени в Графика на процентните плащания. Минималната сума /след задържаните пари и останалите удръжки/ за междинно плащане е 0,25% от стойността на договора. От всяко междинно плащане се удържат 25% от сумата на всеки Акт за възстановяване на аванса и 5% от размера на междинното плащане за формиране на Задържани пари. Възложителят заплаща сумата, заверена във всеки Акт за Междинно плащане в рамките на 60 дни след като Изпълнителят представи на Инженера Отчет и придружителни документи.

 Окончателно плащане – Възложителят заплаща сумата, заверена в Акта за Окончателно плащане, в рамките на 60 дни след като Инженерът издаде Акт за Окончателно плащане.

Изплащане на Задържани пари - 50% след издаване на Сертификат за Приемане, останалите 50% - след издаване на Сертификат за Изпълнение /след датата на изтичане на Срока за Съобщаване на дефекти/.

С всички документи по поръчката може да се запознаете тук - https://app.eop.bg/buyer/18283