Новини

12 са отворените оферти за проектиране на доизграждането на Главната пътна комуникация на град Смолян

12 са кандидатите за изработване на проект за доизграждането на Главната пътна комуникация на град Смолян, с приблизителна дължина 2,5 км.

Главната пътна комуникация на Смолян ще осигурява връзката между път II-86 Чепеларе – Смолян – Средногорци – граница Гърция с третокласния път III-868 Смолян – Рудозем и с ГКПП „Рудозем – Ксанти“. Началото на трасето ще е при съществуващото кръгово кръстовище след изхода на тунела в кв. „Устово“, а краят ще е при връзката с път II-86 Смолян – Рудозем в края на кв. „Устово“.

            Офертите са на:

·        „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 239 250 лв. без ДДС;

·        „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 242 000 лв. без ДДС;

·        „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД – 222 250 лв. без ДДС;

·        Обединение „Ей Джей – Виа“ ДЗЗД – с участници: „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД - 340 450 лв. без ДДС;

·        „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД - 297 495 лв. без ДДС;

·        „РУТЕКС“ ООД – 235 400 лв. без ДДС;

·        „КОНТРОЛС“ ООД – 343 200 лв. без ДДС;

·        „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД – 251 900 лв. бед ДДС;

·        „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД – 187 990 лв. без ДДС;

·        „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД - 286 550 без ДДС;

·        „ВИА-ПЛАН“ ЕООД – 347 600 лв. без ДДС;

·        Обединение „ИКюИнфра“, в което участват: „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД и „Инфра Про Консулт“ ООД – 264 000 лв. без ДДС.

С доизграждането на Главната пътна комуникация обходният път на Смолян ще бъде изцяло завършен, а транзитното и тежкотоварното движение ще се изнесе извън града. През кв. „Устово“ няма да преминава целият тежкотоварен трафик, който е към Рудозем, Мадан, Златоград, Неделино и област Кърджали. С изпълнението на проекта ще се подобри и достъпът към новия ГКПП „Рудозем – Ксанти“.

Избраният изпълнител на обществената поръчка трябва да извърши  проучвателно-проектантски работи и да изработи идеен и технически проект, включително проект на подробен устройствен план, както и да упражни авторски надзор по време на строителството на обекта.

Обществената поръчка се финансира от Програмата за териториално сътрудничество Интеррег VI-A Гърция – България 2021-2027, а доизграждането на Главната пътна комуникация на Смолян е включено като стратегически инфраструктурен проект. Прогнозната стойност за изработването на проекта е 350 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението е 200 календарни дни, от които за изработване на фаза идеен проект е 100 дни и на фаза технически проект – 100 дни.