Новини

Утвърдени са правилата за дейността на Експертния консултативен съвет към министъра на финансите по изпълнението на ЗОП

Със своя заповед Асен Василев утвърди правилата за работа на Експертния консултативен съвет по чл.246 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) към министъра на финансите. Целта на Съвета е да анализира прилагането на ЗОП и да издава насоки за уеднаквяване на практиката на методическите, контролните и одитните органи. 

Председател на Съвета е изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки. В състава влизат още осем членове, представители на дирекции в МФ - „Национален фонд“ и „Централно координационно звено“, на Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“. 

Заседанията на Съвета са открити и закрити, като се свикват и ръководят от неговия председател. Откритите заседания са за изслушване на становищата на поканени компетентни институции – Сметната палата и др., а на закритите се вземат решения за изготвяне на проект на насоки, приемане на насоки или неиздаване на насоки, както и за експертни предложения за промяна на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, когато е необходимо.

Насоките за прилагане на ЗОП се издават след решение на Съвета, взето в закрито заседание. Приемането им ще се извършва с явно гласуване и с мнозинство, което е повече от половината от всички членове. След това насоките ще се публикуват на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени поръчки.