КСБ

КСБ проведе Разширен управителен съвет в София

Приети бяха основните документи за Общото събрание на Камарата

Емил Христов

Ренета Николова

Разширеният управителен съвет (УС) на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе заседание на 21 ноември в централния офис на браншовата организация в София. То бе в хибриден формат – присъствено и онлайн.  Заседанието откри председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави присъстващите и представи информация за събитията и срещите на ръководството на Камарата за периода от юли до ноември 2023 г.

В заседанието на Разширения УС участваха почетният председател на КСБ и председател на Съвета на настоятелите на Фондация „Български строител“ инж. Светослав Глосов, зам.-председателите на Камарата инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, инж. Живко Недев и инж. Иван Моллов (онлайн), доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов, изп. директор на Фондация „Български строител“ и председател на ОП Бургас инж. Николай Николов, председателят на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов, членове на ИБ и УС на КСБ, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата.

„През последните няколко месеца имахме поредица от срещи с представители на държавната и местната власт, на които поставихме актуалните проблеми пред сектор „Строителство“, заяви инж. Терзиев. Той информира, че през юли ръководството на КСБ е провело такива с министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, както и с министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. „Участвахме и в работна среща със „Софийска вода“ АД и Столичната община, на която обсъдихме възможностите за по-добро и пълноценно партньорство с ВиК оператора и съответните районни администрации“, посочи председателят на УС на КСБ.

Инж. Илиян Терзиев подчерта, че в началото на август браншовата организация е провела за първи път среща с Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). „Запознахме АБЗ със становището ни относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в който част от промените в касаят гаранциите за изпълнение“, изтъкна той.

Инж. Илиян Терзиев запозна членовете на Разширения управителен съвет и със състоялите се срещи на ръководството на КСБ с някои от кандидатите за кмет на Столичната община преди провеждането на местните избори. „Подобни инициативи имаше и в голяма част от Областните представителства на Камарата в страната“, каза инж. Терзиев на заседанието на Съвета.

Членовете на УС приеха Отчет за изпълнението на дейността за периода 01.09.2022 г. – 31.08.2023 г.

В следваща точка от дневния ред доц. д-р инж. Георги Линков представи отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС към октомври 2023 г.

Разгледани бяха и отчет за изпълнението на бюджета на браншовата организация за 2022 г., предложените план-сметки за 2024 г. от Областните представителства и проектобюджет на Камарата за 2024 г., които ще бъдат гласувани на Общото събрание (ОС) на Камарата. То ще се проведе на 30 ноември в София.

На заседанието на УС бе избран одитор на КСБ и „Строителна квалификация“ ЕАД за 2024 г.

Събитието продължи с разглеждане на предложение за избор на нов член на Комисията по професионална етика (КПЕ). За позицията бе предложен членът на ИБ и УС инж. Егмонт Якимов. Кандидатурата му бе единодушно одобрена от УС и ще бъде предложена на ОС на браншовата организация.

Дискутирани бяха и предложения за промени в Устава на организацията, в Кодекса по професионална етика и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.

След това бяха одобрени и основните политики за развитие на КСБ през 2024 г. В тях е записано, че ще продължат активните действия на Камарата пред институциите при разработване и промяна на нормативната уредба в областта на строително-инвестиционния процес, както и че ръководството на КСБ ще продължава да настоява за реалното прилагане на Методиката за индексация на договорите в строителството.

Ще бъдат инициирани наложителни промени по основните закони: Закон за устройство на територията, Закон за културното наследство, Закон за защита от шума в околната среда, Закон за обществените поръчки.

В политиките на браншовата организация за 2024 г. е записано още, че ще продължи да се използва като основен комуникационен канал изданието на КСБ – вестник „Строител“, включително интернет сайтът му www.vestnikstroitel.bg, за представяне и популяризиране на политиките на Камарата, нейната оперативна дейност, становища по актуални за сектора теми, предложения на организацията за промени в законодателството, нормативни и поднормативни документи, защита на интересите и авторитета на строителите в обществото.

Заседанието продължи с обсъждане на промени в структурата и длъжностното разписание на КСБ. На Разширения управителен съвет бяха взети решения за приемането и изключването на членове на Камарата.

В точка „Разни“ бяха дискутирани предложения и препоръки към дейността на организацията от страна на Областните й представителства.

Инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ – Бургас, и изп. директор на Фондация „Български строител“, представи доклад за дейността на Фондацията.

От члена на УС и председател на ОП Пловдив Пламен Иванов Разширеният УС на КСБ бе запознат с напредъка на инициативата „Аз мога да строя“.