Интервю

Илия Караниколов, член на УС и изп. директор на Българската банка за развитие: Програмата на ББР, насочена към строителните фирми, е с опростени правила и намалени изисквания за обезпечение

Вярвам, че ще продължим да развиваме ползотворното си партньорство с КСБ

Всеки петък браншът очаква в. „Строител“ с голямо нетърпение, защото давате безценна информация по обективен и професионален начин

Г-н Караниколов, Българската банка за развитие (ББР) представи нова програма за оборотно финансиране за строителни фирми, които участват в проекти за енергийна ефективност и поддържане и възстановяване на културното наследство. Разкажете ни повече за програмата и какви са възможностите, които тя дава за строителните компании.

Българската банка за развитие е ключова опора за осъществяването на всички добри бизнес идеи в страната. Тази година ние честваме 25-годишен юбилей и се стремим непрекъснато да надграждаме възможностите за улеснение на предприемачите.

С новата ни програма за оборотно финансиране за строителните фирми ще се ускори изпълнението на проектите за енергийна ефективност (ЕЕ) на сгради. ББР ще подкрепи реализирането на мерки от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Програмата е насочена към строителите, които имат сключен договор с бенефициенти по проекти за ЕЕ, одобрени за безвъзмездна финансова помощ (БФП), с възложител държавни институции и общински администрации. Отнася се и за проектите, свързани с поддържане и възстановяване на културното наследство на селата, които са финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (­ЕЗФРСР). По това направление ще се обновяват църкви и манастири.

Предстои да разширим финансовата подкрепа при отварянето на нови програми и мерки по НПВУ и ЕСИФ.

Какъв е процесът за получаване на кредитна линия за строителните фирми, които имат сключен договор с бенефициенти по проекти, одобрени за БФП?

Кандидатстващите за финансиране строителни компании могат да подадат запитване към ББР онлайн през платформата на банката или лично в сградата на ул. „Дякон Игнатий“ 1 в София. Процедурата по разглеждане и изготвяне на предложение е облекчена, защото финансирането е насочено към изпълнение на конкретния проект. Кандидатите следва да отговарят на изискванията по програмата, които са публикувани на интернет сайта на ББР. Важно е да имат поне две приключени финансови години с положителен собствен капитал или солидарен съдлъжник, както и да не са задължени към финансови институции по експозиции в просрочие, което да надвишава 30 дни по данни от Централния кредитен регистър.

Целият процес и изискуемите документи са максимално съкратени, като в общия случай не се поставят допълнителни условия извън одобрените по програмата.

На базата на представени първоначални документи - ГФО и междинни отчети, както и договора за получаване на БФП със съответния бенефициент се определя допустимостта на кредитоискателя съобразно определените критерии по двете направления на програмата и размерът на възможното финансиране от страна на ББР.

Отговарящите на изискванията фирми ще получат предложение с ценови параметри, срокове и обезпечение и специфични условия. След този етап изпращаме допълващ списък с документи и стартира процесът по изготвяне на предложение.

Какви са критериите за определяне размера на кредитната линия за конкретна строителна компания?

При отпускане на оборотно финансиране на фирми със сключен договор за изпълнение на строително-монтажни работи с контрагенти, страна по договор за безвъзмездна финансова помощ, критериите за определяне на размера са следните:

По Направление 1 – за изпълнение на проекти за енергийна ефективност с възложител държавни институции и общински администрации, ББР може да осигури до 70% от стойността на сключения договор за осъществяване на СМР без ДДС. В случай на предоставено от възложителя авансово плащане по договора финансирането е до 70% от оставащата част от стойността на договора.

По Направление 2 – за проектите, свързани с поддържане и възстановяване на културното наследство на селата, които се реализират със средства от ЕЗФРСР, подпомагаме строителите с до 90% от стойността на сключения договор за изпълнение на СМР без ДДС. В случай на предоставено от възложителя авансово плащане по договора финансирането е до 90% от оставащата част от стойността на договора.

Не бива да се забравя, че банката отпуска оборотно финансиране и без сключен договор за БФП. Размерът на кредитната линия се определя основно на база необходимостта на дружеството от оборотно финансиране, т.е. обследват се сключените към момента договори за изпълнение на СМР, актуваните и разплатени дейности, остатък за изпълнение, съобразено със сроковете. Важни за определянето на размера са още бъдещите потенциални проекти, свързани с участие в процедури по възлагане на обществени поръчки, или потенциални договори за извършване на СМР в качеството на дружеството като изпълнител или подизпълнител. Като принцип размерът на кредитната линия за оборотни средства се определя от текущата необходимост на дружеството, като се вземат предвид и бъдещи проекти и прогнози за неговото развитие.

Как ББР ще осигури необходимите ресурси за финансиране на проектите и какви са очакваните обеми на кредитиране?

Ресурсът вече е осигурен. Индикативният първоначален бюджет на програмата е 45 млн. лв. Доколко той ще остане в тези рамки, зависи в голяма степен от активността на компаниите от строителния бранш. Българската банка за развитие е в готовност да отговори на търсенето.

Какви са предимствата за строителните фирми, които използват финансиране от ББР, в сравнение с други финансови институции?

ББР е единствената банка 100% държавна собственост, която има мисията да помага. За своята 25-годишна история сме подпомогнали 26 172 компании, 7,3 млрд. лева е предоставеното от банката финансиране. Имаме 22-ма международни партньори, които ни подкрепят в помощта ни към българския бизнес.

Основното ни предимство по програмата, насочена към строителните фирми, е в опростените правила за отпускане на финансирането и намалените изисквания за обезпечение – залози на вземания по реда на Закона за особените залози и Закона за договорите за финансово обезпечение. Учредяването на този тип обезпечения е по-евтино и по-бързо от учредяването на ипотеки например. В някои случаи по преценка на банката може да се изисква и предоставяне на допълнително обезпечение.

Цената на осигурения ресурс по програмата е с около 1-процентен пункт по-ниска от обичайния референтен лихвен процент (3-месечен Euribor).

И не на последно място – сроковете на финансирането са съобразени със сроковете на изпълнение на конкретния проект, като се предоставя допълнителен 6-месечен буфер. Така ББР ще осигурява достатъчно време за приключване на проекта, получаване на безвъзмездната финансова помощ, извършване на разплащанията и съответно погасяване на кредита.

Какви са най-значимите проекти и програми, които ББР предлага, и как те влияят на развитието на различни сектори в страната?

ББР безспорно е една от най-стабилните финансови институции у нас и неслучайно бе одобрена за управляващ партньор от Европейската комисия по програма Invest EU – сериозен успех за екипа ни.

Утвърждаваме се като Зелената банка на България. Подкрепяме дейността и развитието на малкия и средния бизнес в три основни сфери: конкурентоспособност на МСП, иновации и дигитализация, устойчива инфраструктура.

ББР предоставя на българските фирми разнообразни програми, разработени изцяло в синхрон с бизнеса, като оборотно и инвестиционно финансиране в размер до 5 млн. лв., финансиране на „зелена” енергия и енергийна ефективност, нишови продукти за определени сектори, както и индиректно финансиране чрез търговски банки.

Инструментът за мостово и допълващо финансиране на безвъзмездната помощ по европейски програми е глътка въздух за предприемачите и отлична ниша за нас.

Помагаме на бизнеса от различни сектори да расте, да промени стратегията си, да увеличи продажбите и да отговори на предизвикателствата на пазара.

С голямо желание подкрепяме хиляди компании, които се развиват и стават емблематични на пазара. Мисията ни е да бъдем рамо до рамо с тях по пътя към големия успех.

Каква е ролята на банката в подпомагането на малките и средните предприятия в страната и какви инструменти предлагате за тяхната подкрепа?

ББР е естествен партньор на българските МСП за реализацията на проектите им. Тази наша мисия е заложена в Закона за Българската банка за развитие и в одобрената от Министерския съвет стратегия, която изпълняваме.

Банковата ни група включва 4 дъщерни дружества.

Националният гаранционен фонд (НГФ) издава гаранции, допълващи обезпеченията, изисквани от търговските банки при отпускането на кредити за българския бизнес.

ББР Микрофинансиране подава ръка на компании без история и микрофирми, нуждаещи се от капитал за оборотни нужди и растеж.

ББР Лизинг помага на бизнеса да се развива в сферата на иновациите, създава условия за технологично обновление на производствените мощности. Подпомага приоритетни за икономиката сектори и региони.

Фондът за капиталови инвестиции осигурява дялов капитал за растеж на малки и средни предприятия. Компаниите, в които инвестира, разчитат на управленската експертиза и пазарни познания на екипа ни.

Много интересни са проектите на ББР за „зеления” преход. Банката използва натрупания си опит, за да подпомогне малкия и средния бизнес, така че средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост да се влеят в икономиката. Една добра възможност е така нареченото мостово финансиране – ако една компания кандидатства по програма за безвъзмездна помощ, на нея са й необходими средства, с които да започне реализацията на проекта си. Много фирми са затруднени да осигурят този ресурс, докато получат средствата от гранта.

Разработваме и финансов продукт за подпомагане на болниците, към който има голям интерес. Тук акцентът е и социален. ББР ще съдейства за закупуване на необходимото ново медицинско оборудване, допринасяйки за развитието на здравеопазването.

Вие сте член на УС и изп. директор на банката. Какви са приоритетите Ви до края на годината, както и на ББР?

Сериозна част от професионалния ми живот е минала в тази институция и съм горд да допринасям за развитието й заедно с опитния, висококвалифициран и мотивиран екип.

Споделям възгледа, че бизнесът е средство за положителна промяна на света. В тази промяна банките имат огромна роля, включително като се ангажират с решаването на социални и екологични проблеми.

Точно в период на кризи, през каквито преминаваме, ББР валидира своята основна мисия и функция, заложени в закона за създаването й. Възможностите и инструментите ни са много, но целта е една – създаването на достъпна среда за финансово подпомагане на малкия и средния бизнес.

Последните ни отчети показват, че ББР печели и изпълнява своите цели. Разполагаме със значителен финансов ресурс, който ни осигурява възможност да се утвърдим в своята ключова роля и да бъдем много активни в подкрепа на българската икономика.

Как бихте задълбочили сътрудничеството си с Камарата на строителите в България?

Вярвам, че ще продължим да развиваме ползотворното си партньорство с КСБ в бъдеще. В основата на добрите отношения винаги стои диалогът и за нас е важно контактът със строителния бранш да се задълбочава. Регулярните срещи ни дават възможност да си „сверяваме“ часовника за актуалните нужди на строителните предприемачи и да им предложим оптимално полезните за тях продукти. При възникнала необходимост не изключвам и възможността да създадем още целеви програми.

Бяхте гост на 15-годишнината на в. „Строител“. Как виждате взаимодействието си с изданието и как бихме могли да си бъдем полезни?

Радвам се, че бях сред Вас на това празнично за в. „Строител” събитие. Сърдечно Ви поздравявам по повод юбилея на изключително полезния и четен национален седмичник. Вече 15 години давате цялата задълбочена и обективна информация, от която се нуждае строителният сектор в България. Това е истинско постижение в съвременната медийна реалност, която знаем, че е подчинена на рейтинга и сензацията.

Какво ще пожелаете на екипа и читателите на в. „Строител“ за годишнината?

На екипа на „Строител“ и на всички мотивирани и дейни хора от Камарата на строителите в България пожелавам и занапред да бъдат все така успешни и дръзновени.

Вие се утвърдихте като вестника на българските строители. Най-голямото признание е оценката на верните читатели, които Ви дават своето доверие вече 15 г. Всеки петък браншът очак­ва в. „Строител“ с голямо нетърпение, защото предоставяте безценна информация по обективен и професионален начин.

Поздравявам Ви за успехите, за отличната работа на екипа и за страхотния натрупан опит през изминалите години. Нека постигнатото Ви носи удовлетворение и гордост.