Интервю

Мила Ненова, изп. директор на Българската агенция за инвестиции: През 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната ни са рекордни – почти 7 млрд. лв.

БАИ е сертифицирала 31 проекта, които ще създадат над 2300 работни места

Г-жо Ненова, какви са най-големите предизвикателства пред Българската агенция за инвестиции (БАИ)?

Голямото предизвикателство пред БАИ, a и пред нашата страна е да използваме напълно възможностите, които имаме в момента. Съвременната геополитическа сцена претърпя значителни промени през последните години – кризите, които създадоха пандемията от COVID-19, военните конфликти и всичко останало, през което преминаваме, показва колко е важно да върнем стратегическите бизнеси обратно в Европа. Вече не можем да разчитаме на гарантирани доставки и транспорт. Това предоставя значителни възможности за България да привлече фирми с висока добавена стойност и високи технологии.

Конкуренцията между държавите е ожесточена, а в същото време България все още трябва да се доказва като привлекателна дестинация за инвестиции в Европа. За да успеем, е необходима активна работа от всички и обща концепция. Инициативата на вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел за създаване на бранд „България“ е от съществено значение това да се случи. Необходимо е идентификацията и целите ни да бъдат ясни, преди да започнем да комуникираме ефективно и да привличаме инвеститори.

Въпреки че България трябва да се доказва в някои направления, страната ни има доста преимущества. Като член на ЕС предлагаме гаранции за сигурност на инвестициите и достъп до европейските пазари, което е от съществено значение за потенциалните ни бизнес партньори. Фактът, че продуктите у нас са със знака „Произведено в ЕС“, подчертава важността от членството ни в Съюза. Стабилността – и икономическата, и политическата, са ключови фактори за привличането на инвестиции. Страните в ЕС дават тази стабилност и имат ясна политическа ориентация, което прави България предпочитана дестинация в сравнение с някои други държави извън Съюза.

В последно време се обсъжда не просто процесът на „решифтинг“, т.е. връщането на стратегическите бизнеси към континента, а по-скоро идеята за „приятелски решифтинг“. Тази концепция цели да привлече инвеститори на места, където те се чувстват сигурни да развиват дейността си в дългосрочен план. Тя може да се реализира много по-лесно в държава членка на ЕС. Някои страни извън Съюза може да предлагат привлекателни условия за инвестиции, но пак казвам – там липсва ясна политическа ориентация и стабилност.

Каква е стратегията Ви за привличане на чуждестранни инвестиции и какви насърчителни мерки предприемате?

Агенцията е създадена в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите и мерките, които БАИ прилага, се основават на него. Ние работим за популяризирането на България в чужбина, привличаме и съпровождаме предприемачите, когато те решат да правят вложения в страната, сертифицираме инвестиционните им проекти. През 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната ни са рекордни – около 7 млрд. лв., което представлява почти 30% нарастване спрямо предходната 2022 г. Миналата година БАИ сертифицира 31 инвестиционни проекта на стойност над 660 млн. лв., които ще създадат над 2300 работни места. Това са част от всички вложения у нас, защото процесът на сертифициране е доброволен. Само компаниите, които изразят желание да ползват насърчителни мерки и отговарят на условията, получават сертификат.

Основните насърчителни мерки са насочени към производствени и преработващи предприятия, които създават висока добавена стойност. Това е стратегическата ориентация на България. Важно е да се отбележи, че който и да е инвеститор е добре дошъл в страната ни и ние сме готови да му помогнем в процеса на развитие на въпросния бизнес или производство, но сертифицирането е отделна дейност, която има определени условия. Всяка инвестиция започва с код на икономическа дейност, който е определящ. Също така – къде е направена инвестицията, нейният обем, какъв брой работни места ще се създадат – тези фактори са от значение за това от какви насърчителни мерки може да се възползва инвеститорът. Те могат да бъдат финансови и нефинансови, като последните често са по-привлекателни за предприемачите, защото включват съкратени административни процедури, правото да се закупи земя от държавата на пазарни цени без търг и други. Освен това, когато се появи нов потенциален инвеститор, представител на БАИ го съпровожда и му предоставя помощ през целия първоначален процес – контактите с местните власти, институциите и други заинтересовани страни, задачата ни е да осигурим най-доброто обслужване и подкрепа.

Финансовите мерки съответно могат да включват заплащането на осигурителните вноски на персонала за една година и подобни. Например покриваме до 25% от разходите за обучения на работниците и до 2 милиона евро за големи проекти. Друга важна насърчителна мярка е връщането на корпоративния данък за една година. Приоритетните проекти получават и друга финансова подкрепа.

Помагаме и за изграждането на необходимата инфраструктура – от основните пътища до площадките, където инвеститорите ще развиват своите дейности. Това включва ремонт на пътища, изграждане на нови, както и подобрения във ВиК мрежата. Тези мерки не само улесняват предприемачите, но и гарантират, че те могат да развият дейността си без проблеми.

Всички тези мерки играят съществена роля за привличането на инвестиции у нас и за икономическия растеж на страната.

 

Как работите с общините?

Наскоро организирахме събитие за местните власти, което породи голям интерес. На него представихме не само възможностите за финансиране на общините, но и коментирахме колко е важно те да оказват подкрепа на фирмите, желаещи да развиват дейност на територията им. Този процес е взаимен, тъй като често инвеститорите първо се обръщат към местните власти. Именно затова общините трябва да са информирани, за да могат да помогнат на бизнеса. Всеки трябва да изпълни своята част от работата, за да постигнем общ положителен резултат.

На събитието споделихме и нашия опит, който е придобит от обратната връзка с инвеститорите. Има общини в страната, които са много добре подготвени да посрещат както чуждестранни, така и български инвеститори. Разбира се, за да се осигури подобен прием, местните власти трябва да разполагат не само с информация, но и с капацитет – хора, които да могат да отделят внимание на потенциалните инвеститори и да им предоставят необходимите данни. Друго много важно нещо е подготовката на звена, отговарящи за издаването на съответните разрешения. Ключово е отговарящите за тези процеси да са професионалисти в сферата си, за да се предотвратят забавянията, които често възникват по време на различните етапи на подготовката на проектите.

Пак казвам, че всеки трябва да изпълни добре своята част от работата, никой не може да се справи с целия набор от задачи сам. Сътрудничеството и взаимодействието са от съществено значение за успешното привличане на инвестиции и развитието на бизнеса.

Споменахте, че има голяма конкуренция между държавите, каква е Вашата оценка за инвестиционната среда в България спрямо региона?

От една страна, някои от нашите съседи не са част Европейския съюз и се борят със своите политически и икономически проблеми, които ги правят по-нестабилни в сравнение с нас. От друга обаче, не са обременени с ограниченията, които ние имаме поради членството ни в ЕС, спазвайки различни регламенти. За мен трябва да се отправи едно важно послание, което да достигне до всички – нека да започнем да работим като общност и да се стремим към сътрудничество в региона. Всички малки държави споделяме подобни предизвикателства. Потенциалните инвеститори не спират първо на нашия регион, затова е необходимо да работим заедно, за да укрепим авторитета му. Има много възможности и сфери, в които да си сътрудничим, с което всички ще постигнем икономически растеж. Необходимо е да създадем колаборация с трети страни. В съвременния свят силата е в съвместното движение напред.

Какви предизвикателства срещат инвеститорите и как могат те да бъдат преодолени? Има ли нужда от законодателни промени?

Българското законодателство, касаещо насърчаването на инвестициите, е изключително добре структурирано. Процедурите са ясни и относително бързи, поради което не считам, че е необходимо да се правят нормативни промени. Това, върху което трябва да продължим да работим, е внедряването на електронно правителство, което значително би ускорило многобройните процедури за инвеститорите. България може да постигне съществен напредък в това отношение и да изпревари конкурентите си.

Кои са секторите, които са най-привлекателни за чуждестранните инвеститори, и защо?

Преработвателната промишленост е сред ключовите отрасли. Секторът на автомобилостроенето също е доста успешен. България предлага изключително подходящи условия за развитието им. Други сфери, за които България е привлекателна, са механиката, мехатрониката, информационните технологии и роботиката. Иновациите търпят сериозен подем, стартъп общностите също. Страната ни е предпочитана от тях не само заради добрите условия, но и заради наличието на изследователски институти като INSAIT и подписаните споразумения от Министерството на иновациите и растежа с NASA и НАТО съответно за техните програми „Артемида“ и фонда ДИАНА. Тези инструменти предоставят допълнителни възможности за фирмите да развиват продукти и системи в сектори като космическите технологии и изкуствения интелект.

Всички отрасли на българската икономика са от значение, а иновациите могат да създадат значителен напредък във всяко производство. Страната ни разполага с финансиране от ЕС за внедряване на иновации в предприятията, което ще допринесе за разрастването на българските компании и повишаването на конкурентоспособността им на световния пазар.

По какъв начин БАИ популяризира дейността си?

Агенцията се стреми да популяризира своята дейност чрез активна комуникация с медиите, те са наш важен партньор. Основната ни задача е чрез тях да информираме колко значима е работата ни да представяме добрите практики и успехите, които често остават незабелязани от обществото. Това е идеята на инициативи като „Инвеститор на годината“, която БАИ през 2024 г. провежда за 18-и път. Конкурсът се фокусира върху успешните примери и предприемаческите постижения, които допринасят за реалния растеж на икономиката. Наградите на БАИ са публична признателност за изявилите се компании. Надяваме се те да вдъхновят други фирми, а обществото да осъзнае колко важни са инвестициите за развитието на страната.

Липсата на кадри е много голям проблем за всички сектори на икономиката ни. Пречи ли това на инвеститорите и как може да се разреши този проблем?

Този проблем е валиден за всички региони, но степента му е различна навсякъде. Неслучайно нашите насърчителни мерки не са еднакви в страната, определени са именно по региони в зависимост от процента на безработица. Министерството на иновациите и растежа създаде нова методология, която позволява обективно оценяване на инвестициите и техните аспекти. Това ни дава възможност за разумно определяне на необходимата помощ. Решението на въпроса с липсата на кадри изисква сериозни усилия от множество институции.

Как си взаимодействате с „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ)?

Активно работим с колегите от НКИЗ. Индустриалните зони са много важни за привличането на инвеститори – значителна част от предприемачите се насочват към тези зони, защото в тях има подходящи терени, инфраструктура и това много улеснява инвестиционния процес. Отново подчертавам, че е изключително важно съдействието на общините, без тяхната помощ процесите биха били значително по-бавни.

Кои са страните с най-голям процент на инвестиции у нас?

Основно вложения се правят от Германия, Турция, Австрия, Франция, Люксембург, Нидерландия. Но искам да отбележа, че най-големите инвеститори са българските компании. Това е изключително важно, защото означава, че родният бизнес расте и иска да продължава да се развива у нас. Голяма част от проектите, които ние сертифицираме, са на български фирми. Те са свързани с разширяване на бизнеса, което означава, че условията у нас са подходящи за инвеститорите.

Какво е Вашето виждане, България може ли да се превърне в инвестиционен хъб за региона?

Вярвам, че можем да се превърнем не само в инвестиционен, но и в иновационен хъб. Въпрос е на споделяне на информация и съвместни инициативи с другите държави от региона. Има много точки, по които може да срещнем интересите си със съседите ни, и затова трябва да продължим да работим в тази посока.