За нас

Вестник „Строител“ е официалното издание на Камарата на строителите в България (КСБ)

Основната цел на вестник „Строител“ е да информира строителите, централната и местната власт, работодателските и синдикални организации, всички участници в строителния и инвестиционен процес за работата на КСБ, за постиженията и проблемите, пред които строителната индустрия е изправена, тенденциите и предизвикателствата пред сектора в България и в света.

От първия брой, отпечатан на 3 април 2009 г., до сега вестник „Строител“ се утвърди и зае водеща позиция като най-популярното професионално издание в сектора – вестникът на българските строители.

Вестник „Строител“ се издава седмично, излиза всеки петък (52 издания годишно) във формат A3, 24 страници с пълноцветен печат.

Разпространява се чрез предплатен абонамент. В този смисъл вестникът има ясно дефинирана аудитория. Нашите абонати са 100% от строителните фирми, опериращи на територията на страната. Вестникът достига и до държавната администрация – министерства и агенции, Народното събрание, всички общини в страната, регионалните власти, организациите на работодателите, синдикатите, сродните браншови организации и медиите. ◊ Вестник „Строител“ има собствен уебсайт – www.vestnikstroitel.bg

Дружеството поддържа и развива внедрената интегрирана система за управление спрямо изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2015 за качество и EN ISO 20121:2012 за устойчиво управление на събития. Вестник „Строител“ осъзнава, че организираните събития могат да имат както позитивно, така и негативно екологично, социално и икономическо въздействие. Чрез въвеждането на тази политика ние се стремим да увеличим позитивното въздействие и да намалим негативното такова. За да постигнем това, принципите на устойчивост се разглеждат наравно с логистичните, креативните, финансовите и други аспекти при планирането на събития и бизнес практиките ни. Вестник „Строител“ осъзнава своята роля и принос при осигуряване на устойчиво бъдеще за всички.

Екипът на вестника има 10-годишен опит в организиране на събития, възложени от КСБ и външни възложители, като напр. изложбата „Виж София – където строителството среща история с бъдещето“, традиционните дискусионни форуми и конференции на Камарата, кръгли маси по теми, свързани със сектора и др.

Съвместно с КСБ и Българско национално радио – София, екипът на вестника реализира специализираното предаване „Код Строител“, което представя важни за бранша и обществото теми, касаещи строителството.

Вестник „Строител“ предоставя и издателски услуги – производство на рекламни материали, брошури, издаване на каталози и книги, предлага професионално фото и видео заснемане и производство на видео клипове и филми.

Основател, прокурист и главен редактор на в. „Строител“ е Ренета Николова, известен журналист с активна гражданска позиция. Специализирала е журналистика и право – докторант по международно право. Тя е ръководител на неправителствения клуб „Журналисти срещу корупцията“. За активната си дейност за поставяне на проблемите с корупцията на вниманието на политиците през 2007 г. е избрана за „Европейски журналист на годината“ от престижното издание European voice, част от Economist Group. През 2018 г. Николова бе избрана за вицепрезидент на Европейския медиен алианс, обединяващ медии от 7 държави.

Сред основните цели, които Съветът на директорите и екипът на вестника си поставят, е засилване на присъствието на Областните представителства на страниците на вестника. Нашата политика, мисия, визия и общи цели са изразени в Декларация на ръководството на Вестник “СТРОИТЕЛ” за политиката по управление.